IR5 Rodzice obywatela map1 map2

Monday, Dec 04th

Wizy | Na stałe | Sponsorstwo rodzinne | IR5 Rodzice obywatela

IR5 Rodzice obywatela


IR to skrót od Immediate Relatives, najbliżsi krewni obywatela. Cała kategoria IR (żony i mężowie, dzieci i rodzice), jest szczególnie uprzywilejowana. Wizy imigracyjne nie są w niej objęte kwotami imigracyjnymi i są przyznawane natychmiat (immediately available).


Zdjęcie: Ian MacKenzie


Kto może uzyskać wizę imigracyjną IR5


 • Rodzice naturalni;
 • Rodzice adoptujący (jeśli w chwili adopcji dziecko miało mniej niż 16 lat);
 • Rodzice przybrani (jeśli małżeństwo tworzące ten rodzaj pokrewieństwa miało miejsce kiedy dziecko miało mniej niż 18 lat);

Kto może sponsorować na wizę imigracyjną IR5


 • Sponsorem rodziców może być tylko obywatel Stanów Zjednoczonych, który ukończył 21 lat;

Uwaga: Sponsor musi mieszkać na stałe w USA. Z obowiązku utrzymywania stałego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych mogą zostać zwolnione osoby przebywające czasowo za granicą na kontraktach, w amerykańskich bazach wojskowych, itd. Od kilku lat petycje rodzinne nie mogą być składane za pośrednictwem ambasad lecz bezpośrednio w Urzędzie Imigracyjnym. Sponsorem najbliższej rodziny nie może być obywatel mieszkający na stałe poza USA.


Wymagania


 • Obywatel Stanów Zjednoczonych sponsorujący dzieci własne, adoptowane lub przysposobione (przybrane) musi wykazać pokrewieństwo lub przedstawić dokumentację dotyczącą adopcji lub przysposobienia. W niektórych wypadkach może sponsorować dziecko na stały pobyt jeszcze przed adopcją.

Proces


Proces legalizacji lub zmiany pobytu na stały albo uzyskania wizy imigracyjnej poza USA na podstawie sponsorstwa rodzinnego składa się z trzech etapów:

 • Petycja imigracyjna: Petycja (formularz I-130, Petition for Alien Relative), składana przez obywatela. Jej zatwierdzenie oznacza, że Urząd Imigracyjny (USCIS) uznał prawo rodziców do uzyskania stałego pobytu lub wizy imigracyjnej.
 • Wiza imigracyjna: wizy imigracyjne w kategorii Immediate Relative nie podlegają kwotom imigracyjnym i są przyznawane natychmiast. O fakcie zatwierdzenia petycji powiadamiane jest Narodowe Centrum Wizowe (National Visa Center) w Plymouth, New Hampshire. NVC powiadomi aplikanta o możliwości zmiany statusu (w USA) lub o możliwości starania się o wizę imigracyjną. Osobom przebywającym poza USA, wraz z powiadomieniem NVC przesyła szczegółowe instrukcje dotyczące procesu i wymaganych dokumentów, oraz ustala datę interview w ambasadzie.
 • Stały pobyt: Immigrant Visa Adjudication to trzeci etap, na którym cudzoziemiec składa podanie o zmianę statusu jeśli jest już w USA, albo o wydanie wizy imigracyjnej jeśli przebywa poza Stanami Zjednoczonymi. Interview w lokalnym Urzędzie Imigracyjnym albo w ambasadzie to dostatni etap sprawy (dla osób wjeżdżających do USA na wizie imigracyjnej, ostatnim etapem jest „admission” - czyli odprawa graniczna.

Zmiana statusu


Podanie o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status jest składane przez osobę sponsorowaną. Razem z aplikacją o zmianę statusu trzeba wysłać kopię zatwierdzonej petycji (formularz I-797 Notice of Action), wyniki badań lekarskich, zdjęcia i dokumentację dodatkową. Osoby w uprzywilejowanej kategorii R3 nie potrzebują wysyłać podania o zezwolenie na pracę, ponieważ proces jest szybki. Osoba taka nie może jednak legalnie pracować do momentu otrzymania zielonej karty, a proces mimo wszystko może się przedłużać, dlatego podanie o zezwolenie na pracę warto złożyć. Osoba w trakcie oczekiwania nie może opuszczać USA, ale może się ubiegać o zezwolenie na wyjazd i powrót do USA w sytuacjach uzasadnionych (formularz I-131, Advance Parole).
W niektórych przypadkach Urząd Imigracyjny może odstąpić od osobistego spotkania z aplikantem („interview”). W skład wymaganej dokumentacji w przypadku wszystkich procesów sponsorstwa rodzinnego wchodzi również oświadczenie sponsora dotyczące możliwości finasowych utrzymania osoby sponsorowanej (Affidavit of Support).

Zmiana statusu na stały pozwala w niektórych wypadkach na jednoczesne złożenie petycji oraz aplikacji o zmianę statusu bez konieczności czekania aż petycja zostanie zatwierdzona. Proces taki nazywany jest „One Step Filing” (albo „Concurrent Filing”).


Wiza imigracyjna


Proces konsularny jest w całości prowadzony przez Departament Stanu i nie wymaga udziału Urzędu Imigracyjnego po zatwierdzeniu petycji. Narodowe Centrum Wizowe powiadamia aplikanta listownie o wymaganych opłatach i dokumentach kiedy wizy w danej kategorii są bieżące. Ta sama agencja ustala też datę spotkania (interview) w ambasadzie. Wiza imigracyjna uprawnia do wjazdu do USA na statusie stałego rezydenta, a zielona karta jest wysyłana pocztą na podany wcześniej adres.


Dokumentacja sponsora - petycja


 • Petycja rodzinna, formularz I-130 - Petition for Alien Relative;
 • Informacje biograficzne, formularz G-325, Biographic ;
 • Dokumentacja potwierdzająca związek rodzinny: akty urodzenia, akt ślubu, dokumentacja adopcyjna, itd;
 • Opłata za petycję.

Dokumentacja osoby sponsorowanej - zmiana statusu


 • Aplikacja o zmianę statusu, formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status;
 • Kopia zatwierdzenia petycji, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Affidavit of Support, formularz I-864;
 • Dwa jednakowe, nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu;
 • Opłata za rozpatrzenie aplikacji.

Dokumentacja osoby sponsorowanej - proces konsularny


 • Formularz DS-230 - Aplikacja o Wizę Imigracyjną;
 • Kopia zatwierdzenia petycji, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Affidavit of Support, formularz I-864
 • Dokumentacja potwierdzająca związek rodzinny: akt ślubu, akty urodzenia, dokumentacja adopcyjna, itd.;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Dwa jednakowe, nieretuszowane zdjęcia bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na  jasnym tle, z przodu;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: Urząd Imigracyjny lub konsul mogą zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie


Sponsorstwo rodzinne we wszystkich kategoriach IR to na ogół proces szybki i łatwy. Warunki do spełnienia są proste, wymagania przejrzyste i jasne, a dokumentacja nie wymaga żadnych specjalnych starań. Prawie każdy ma akty urodzenia i akty ślubu a ustalenie pokrewieństwa ogranicza się najczęściej do przetłumaczenia kilku dokumentów i złożenia petycji.


Web Analytics