Schedule A map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Schedule A


Departament Pracy zarządzający prawie wszystkim co wiąże się z zatrudnieniem w USA, nadzoruje również większość programów wizowych i imigracyjnych opartych na sponsorowaniu przez pracę. Prawie wszystkie wizy nieimigracyjne i imigracyjne w kategoriach pracowniczych wymagają nadzoru i opinii Departamentu Pracy. Za wyjątkiem tylko kilku rodzajów, procesy przyznawania wiz pracowniczych w obu kategoriach są oparte na certyfikacie zatrudnienia (Conditional albo Permanent Labor Certification - PERM). Do nielicznych wyjątków należą zawody z Listy A (Schedule A occupations).


Zdjęcie: Marie-Claire Camp


Najogólniej - celem procesu Labor Certification jest ustalenie przez Departament Pracy (dysponującym najlepszymi statystykami i pełnym rozeznaniem sytuacji w zatrudnieniu) czy w danym momencie i miejscu, i w konkretnym zawodzie, przyjęcie do pracy cudzoziemca nie wpłynie negatywnie na ogólny rynek pracy i warunki zatrudnienia w USA, oraz - poprzez proces naboru - czy na proponowane stanowisko można znaleźć wykwalifikowanego pracownika amerykańskiego.

Schedule A to lista zawodów, w których występują stałe i poważne braki kadrowe. Zapotrzebowanie na pracowników w tych zawodach jest tak duże, że tylko znaczące ułatwienia w imigracji pracowników cudzoziemskich mogą przynajmniej częściowo załagodzić skutki niedoborów. Departament Pracy uznaje więc, że ponieważ własny rynek pracy nie jest w stanie zapewnić wystarczającej liczby pracowników w tych zawodach, zatrudnienie pracowników z zagranicy nie wpłynie negatywnie na warunki pracy w USA. Skomplikowany proces Labor Cefrtification jest więc niepotrzebnym utrudnieniem. Zawody z listy A nie potrzebują certyfikatu, dlatego cały proces jest pominięty a podania są kierowane bezpośrednio do Urzędu Imigracyjnego.

Labor Certification jest procesem długotrwałym i mocno skomplikowanym pomimo zmian i ułatwień jakie Departament Pracy wprowadził w maju 2005. Możliwość uniknięcia tego etapu to znaczne skrócenie oczekiwania na wizę imigracyjną, oraz (może nawet w pierwszym rzędzie) uniknięcie licznych utrudnień i potencjalnie niebezpiecznych pułapek Labor Certification.

Schedule A zawiera aktualnie tylko dwa zawody w Grupie 1 - fizykoterapeutów i pielęgniarzy, oraz kilka szeroko zdefiniowanych zawodów w Grupie 2 - wybitnych przedstawicieli nauki lub sztuki oraz wykonawców (artystów scenicznych i filmowych). Zawody w Grupie 2 są na Liście A od 1980 roku. Departament Pracy przewiduje, że braki kadrowe w tych zawodach nie zostaną zaspokojone przez amerykańskich pracowników w przewidywalnej przyszłości, co oznacza, że ich status jako zawodów z Listy A nie wydaje się narazie zagrożony


Kto może uzyskać status w zawodzie z Listy A


Grupa 1

Fizykoterapeuci

 • Osoby z dyplomem uczelni w zawodzie Fizykoterapeuta lub Fizjoterapeuta zdolne do zdania egzaminów licencyjnych i kwalifikacyjnych.

Fizykoterapeuci muszą mieć ofertę pracy i sponsora, który złoży w ich imieniu petycję pracowniczą (I-140). Bez certyfikatu zatrudnienia (Permanent Labor Certification).
Kandydat musi mieć studia ze stopniem powyżej Bachelor's Degree ukończone na uczelni amerykańskiej lub za granicą i musi przejść przez proces ewaluacji wykształcenia, który uprawnia do złożenia petycji (patrz: Dokumentacja).
Licencja zawodowa nie jest aktualnie wymagana, kandydat musi jednak mieć kwalikacje zawodowe wystarczające do zdania egzaminu licencyjnego w stanie, w którym zamierza podjąć pracę zawodową potwierdzone certyfikatem niezależnej agencji ewaluacyjnej (np. International Consultants of Delaware).

Pielęgniarze i pielęgniarki

 • Registered Nurses - dyplomowane pielęgniarki;
 • Nursing School Directors - dyrektorzy szkół pielęgniarskich;
 • Nurse Anesthetists - pielęgniarki anestezjologiczne;
 • Nurses - Office and School - pielęgniarki/pielegniarze szkolni i zakładowi;
 • Nurse Supervisors - pielęgniarze na stanowiskach kierowniczych;
 • Nurse Instructors - instruktorzy pielęgniarstwa.

Osoby we wzystkich dopuszczalnych zawodach pielęgniarskichi muszą mieć ofertę pracy i sponsora, który złoży w ich imieniu petycję pracowniczą (I-140). Bez certyfikatu zatrudnienia (Permanent Labor Certification).
Kandydat musi mieć szkołę lub studia pielęgniarskie ukończone na uczelni amerykańskiej lub za granicą i musi przejść przez proces ewaluacji wykształcenia i egzaminy licencyjne uprawniające do złożenia petycji (CGFNS Qualifying Exam - patrz: Dokumentacja).


Registered Nurses, Nursing School Directors, Nurse Anesthetists, Nurses - Office and School, Nurse Supervisors, Nurse Instructors, oraz Nurse Practitioners to kategorie kwalifikujące do Schedule A (bez Labor Certification).

Licensed Vocational Nurses, Licensed Practical Nurses, Certified Nurse Assistants oraz Nurse's Aides NIE kwalifikują do Schedule A.


Grupa 2

Nauka i sztuka

Osoby o wyjątkowych (szczególnych, wybitnych) osiągnięciach w nauce lub sztuce (w tym również wykładowcy i profesorowie uniwersyteccy o wyjątkowych zdolnościach), które tworzyły swoją sztukę lub uprawiały dyscyplinę naukową w swojej specjalności przez co najmniej rok poprzedzający złożenie podania o stały pobyt, i które zamierzają kontynuwać taką samą działalność wymagającą takich samych uzdolnień lub wiedzy w Stanach Zjednoczonych.
Sztuka lub nauka w rozumieniu Schedule A to rodzaj umiejętności i zdolności, albo dziedzina wiedzy, dla których uniwersytety i szkoły wyższe powszechnie oferują kursy, klasy i wydziały prowadzące do stopnia naukowego. Jednocześnie wyższe wykształcenie, dyplom lub stopień naukowy w dziedzinie uprawianej przez aplikanta nie jest wymagany, do kwalifikowania się do wizy imigracyjnej w tej kategorii wystarczające jest stosowne doświadczenie. Istnieją dziedziny, w których dyplom lub stopień naukowy o niczym nie świadczą, liczy się natomiast talent (Paul Cezanne był w latach szkolnych uważany za antytalent rysunkowy, a Alberta Einsteina nauczyciele podejrzewali o niedorozwój umysłowy). Dzięki takiemu rozumieniu kryteriów kwalifikacyjnych, wiza imigracyjna w tej kategorii jest dostępna nie tylko dla osób z formalnym wykształceniem i stopniem naukowym, a również dla osób bez formalnego wykształcenia, ale z wielkim talentem.
Osoba w kategorii Exceptional Ability in Sciences or Arts musi mieć sponsora (pracodawcę), który złoży w jego imieniu petycję pracowniczą (formularz I-140, Petition for Alien Worker). Bez certyfikatu zatrudnienia (Permanent Labor Certification). Musi też przedstawić dokumentację potwierdzającą, że spełnia przynajmniej 2 z przedstawionych 7 przykladów dokumentacji (patrz: Dokumentacja).

 • szczególnie uzdolnieni naukowcy w każdej dziedzinie nauki lub edukacji;
 • wykładowcy i osoby, które mają udokumentowany wkład w naukę;
 • wybitni teoretycy, osoby, których osiągnięcia są lub były publikowane w periodykach naukowych lub specjalistycznych o zasięgu międzynarodowym, itd.;
 • artyści we wszystkich dziedzinach sztuki: malarze, rzeźbiarze, architekci, fotograficy, literaci i pisarze, autorzy dzieł zakupionych przez muzea, autorzy książek utrzymujących się na listach bestsellerów, znane postacie w literaturze, krytycy, reżyserzy i scenarzysci, wybitni filmowcy, aktorzy filmowi i teatralni, autorzy dzieł filmowych o nadzwyczajnych osiągnięciach, osoby nagrodzone lub nominowane do Oscarów albo do innych międzynarodowych nagród takich jak Cannes Film Festival albo Grammy Award., muzycy i kompozytorzy, itd.

Uwaga: szczególne zdolności lub osiągnięcia niekoniecznie oznaczają formalne wykształcenie. Kryterium rozstrzygajacym jest talent, umiejętności lub zdolności znacznie przewyższające normalnie spotykane w danej dziedzinie.


Wykonawcy

Do grupy wykonawców (Performing Artists) można zaliczyć prawie każdego kto występuje z programem artystycznym przed publicznością lub przed kamerami:

 • artyści sceniczni - piosenkarze, muzycy, główni członkowie zespołów;
 • aktorzy filmowi i teatralni;
 • artyści operowi;
 • tancerki i tancerze klasyczni i baletowi;
 • członkowie orkiestr symfonicznych, dyrygenci;
 • iluzjoniści, komicy, deklamatorzy, itd.

Obie podgrupy zawodów w Grupie II przypominają kategorie pracownicze EB1 i EB2. Zwłaszcza kategorie Outstanding Professor or Researcher i Multinational Manager or Executive w EB1 wydają się prawie identyczne z kategoriami z Grupy II, różnią się jednak tym, że zawody z Listy A zawsze wymagają pracodawcy (sponsora) - a kategoria EB1 jest z tego wymogu zwolniona.
Zawody w kategorii EB2 (Exceptional Ability) wydają się podobne do podgrupy Wykonawcy, ale wymagają Certyfikatu Zatrudnienia, podczas gdy ich odpowiednik z Listy A (Wykonawcy) - nie.


Kto może sponsorować pracownika w zawodzie z Listy A


 • Fizykotearpeuci i pielęgniarze: szpitale, kliniki, domy dla seniorów, agencje rządowe każdego szczebla;
 • Wykonawcy: kluby, agencje rozrywkowe, teatry, studia filmowe, programy telewizyjne, kasyna oferujące występy sceniczne, linie oceaniczne, itd.
 • Uczeni i Artyści (oraz wykładowcy i profesorowie): uniwersytety, uczelnie, centra badawcze, muzea, organizacje i agencje rządowe każdego szczebla;
 • Oferta pracy nie może być dyskryminująca dla amerykańskich pracowników*;
 • Pracodawca musi wykazać, że posiada wystarczające środki finansowe aby zatrudnić dodatkowego pracownika;
 • Musi się też zobowiązać do płacenia stawek zgodnych z zaleceniem Departamentu Pracy (prevailing wage - stawka obowiązująca);

* Oferta dyskryminująca to oferta, w której wymagania zawodowe są tak skonstruowane, aby zapewnić cudzoziemcowi znaczącą przewagę nad pracownikiem amerykańskim. W zawodach z Listy A trudno się jednak narazić na zarzut dyskryminujących wymagań, ponieważ wszystkie podgrupy dotyczą osób o nadzwyczajnych i wyjątkowych umiejętnościach lub osób z "advanced degree", czyli z minimum magisterium lub z wyjątkowym i szczególnym talentem lub umiejetnościami - a więc takich, których w USA posiada dosłownie garść specjalistów.


Wymagania


Osoba starająca się o wizę imigracyjną w jednym z zawodów z Listy A musi udokumentować wykształcenie i doświadczenie wymagane do wykonywania danego zawodu.

Wszystkie zawody medyczne wymagają również zdania egzaminu ze znajomości języka angielskiego (najczęściej egzamin TOEFL), oraz egzaminów licencyjnych uprawniających do wykonywania zawodu (pielęgniarki), lub do uzyskania certyfikatu stwierdzającego, że osoba może podejść do egzaminu licencyjnego (fizykoterapeuci mogą uzyskać stały pobyt bez licencji zawodowej, ale muszą zdać egzamin licencyjny przed podjęciem pracy).

Osoby o szczególnych zdolnościach i osiągnięciach w nauce lub sztuce muszą szczegółowo udokumentować swoją karierę zawodową, przedstawić materiały prasowe, książki, opracowania, nagrody lub udział w międzynarodowych gremiach o poważnym znaczeniu. Do kategorii Exceptional Ability in Science or Arts kwalifikują się tylko osoby o znaczeniu i rozgłosie międzynarodowym. Wymagania Schedule A są co najmniej takie same (lub wyższe) jak wymagania stawiane osobom w kategorii Extraordinary Ability w kategorii EB1 z tą różnica, że sponsorujący pracodawca jest zawsze wymagany.


Proces


Schedule A to tylko lista zawodów, które Departament Pracy postanowił traktować trochę inaczej. W dalszym ciągu jednak cała procedura jest prawie taka sama jak w przypadku wszystkich innych kategorii Permanent Labor Certification. Jedyna różnica to tylko ominięcie procesu naboru i zwolnienie z obowiązku uzyskania zatwierdzenia podania o Certyfikat Zatrudnienia (proces jest na tyle skomplikowany, że możliwość ominięcia certyfikatu to OGROMNA różnica). Wszystkie wymagania aplikacji o Certyfikat Zatrudnienia muszą być również spełnione w przypadku zawodów z Listy A, łacznie z wypełnieniem formularza ETA-9089, który zamiast do Departmanetu Pracy, trzeba wysyłać do Urzędu Imigracyjnego razem z petycją pracowniczą (I-140).

Proces legalizacji lub zmiany pobytu na stały w USA albo uzyskanie wizy imigracyjnej poza USA składa się z trzech etapów:

 • Petycja imigracyjna: Petycja (formularz I-140, Petition for Alien Worker) jest wymagana we wszystkich zawodach Schedule A. Petycja jest składana przez przyszłego pracodawcę, a jej zatwierdzenie oznacza, że Urząd Imigracyjny (USCIS) uznał prawo cudzoziemca do starania się o stały pobyt. Razem z petycją (formularz I-140) pracodawca musi załączyć wypełnioną aplikację ETA 9089 (Foreign Labor Certification - bez zatwierdzenia przez Departament Pracy), Wage Determination (stawka płac), oraz wszystkie pozostałe dokumenty normalnie wymagane w procesie Labor Cerification.
  Większość wiz imigracyjnych w kategoriach pracowniczych podlega kwotom imigracyjnym (ograniczeniom ilościowym) wyznaczanym przez Kongres dla poszczególnych kategorii i krajów. Wizy imigracyjne w zawodach z Listy A są przyznawane w jednej z kategorii pracowniczych w zależności od wykształcenia kandydata i wymagań ofert pracy (Lista A nie ma własnej kategorii wizowej). Zawody z Listy A wymagające stopnia magisterskiego mogą zostać zaliczone do kategorii Advanced Degree i kwalifikować się do kategorii EB2. W momencie zatwierdzenia petycji, wizy mogą nie być dostępne od razu, ale w praktyce zawody zakwalifikowanen do EB2 są bieżące. O fakcie zatwierdzenia petycji powiadamiany jest pracodawca (jeżeli aplikant przebywa legalnie w USA) oraz Narodowe Centrum Wizowe (National Visa Center) w Plymouth, New Hampshire. O tym czy wizy są bieżące można się też dowiedzieć samemu sprawdzając Biuletyn Wizowy (Visa Bulletin).  
 • Wiza imigracyjna:  Immigrant Visa Adjudication to drugi etap, na którym cudzoziemiec składa podanie o zmianę statusu jeśli jest już w USA (na legalnym statusie), albo o wydanie wizy imigracyjnej jeśli przebywa poza Stanami Zjednoczonymi. Interview w lokalnym Urzędzie Imigracyjnym albo w ambasadzie to dostatni etap sprawy (dla osób wjeżdżających do USA na wizie imigracyjnej, ostatnim etapem jest „admission” - czyli odprawa graniczna przeprowadzona przez urzędnika imigracyjnego.
 • Stały pobyt: Interview w lokalnym Urzędzie Imigracyjnym albo w ambasadzie to dostatni etap sprawy (dla osób wjeżdżających do USA na wizie imigracyjnej, ostatnim etapem jest „admission” - czyli odprawa graniczna przeprowadzona przez urzędnika imigracyjnego.

Zmiana statusu


Podanie o zmianę statusu to formularz I-485, Application to Register Permanent Residence or Adjust Status. Do zmiany statusu w USA kwalifikują się tylko osoby przebywające w USA legalnie albo soby kwalifikujące się do Sekcji 245i ustawy Life Act. Przed wydaniem decyzji Urząd Imigracyjny zażąda oddania odcisków palców, a FBI sprawdzi informacje kryminalne aplikanta. Razem z aplikacją o zmianę statusu musisz wysłać kopię zatwierdzonej petycji (formularz I-797 Notice of Action), wyniki badań lekarskich, zdjęcia i dokumentację dodatkową. Wraz z aplikacją można też wysłać podanie o zezwolenie na pracę (formularz I-756, Application for Employment Authorization) ponieważ osoba oczekująca na decyzję Urzędu Imigracyjmego ma prawo do pracy do momentu wydania tej decyzji, nawet jeśli w międzyczasie oryginalna wiza wjazdowa lub status już wygasł. Osoba w trakcie oczekiwania nie może opuszczać USA, ale może się ubiegać o zezwolenie na wyjazd w sytuacjach uzasadnionych i o pozwolenie na powrót (formularz I-131, Advance Parole). W niektórych przypadkach Urząd Imigracyjny może odstąpić od osobistego spotkania z aplikantem, ale „interview” jest przeważnie wymagane. Interview to ostatni etap zmiany statusu na stały i po zatwierdzeniu aplikanta zielona karta jest wysyłana pocztą.


Wiza imigracyjna - proces konsularny


Proces konsularny jest w całości prowadzony przez Departament Stanu i nie wymaga udziału Urzędu Imigracyjnego po zatwierdzeniu petycji. Narodowe Centrum Wizowe powiadamia aplikanta listownie o wymaganych opłatach i dokumentach kiedy wizy w danej kategorii są bieżące. Ta sama agencja ustala też datę spotkania (interview) w ambasadzie. Wiza imigracyjna uprawnia do wjazdu do USA na statusie stałego rezydenta, a zielona karta jest wysyłana pocztą na podany wcześniej adres w USA.


Dokumentacja


 • Petycja pracodawcy, formularz I-140 wraz z wypełnioną aplikacją Labor Certification (bez zatwierdzenia z Departamentu Pracy) i ofertą pracy;
 • Wage Determination (stawka płacy ustalona przez Departament Pracy);
 •  Dokumantacja uzupełniająca.

 Fizykoterapeuci dodatkowo:

 • przynajmniej stopień bakałarza (Bachelor's Degree) i pięć lat doświadczenia zawodowego w tej samej dziedzinie, albo stopień magisterski bez doświadczenia;
 • ICD Physical Therapist Credentials Evaluation Type 1;
 • egzamin językowy TOEFL;
 • Visa Screen certificate;

albo:

 • ICD Physical Therapist Credentials Evaluation Type 2 (zawierający egzamin TOEFL i Visa Screen).

Fizykoterapeuta ze stopniem magisterskim prawie automatycznie kwalifikuje się do kategorii EB2 (wizy są bieżące).

Pielęgniarki dodatkowo:

 • ukończona szkoła pielęgniarska i dyplom uczelni;
 • ceryfikat wydany przez Commission on Graduates in Foreign Nursing Schools;
 • egzamin NCLEX-RN (National Council Licensure Examination for Registered Nurses) albo
 • stała licencja zezwalająca na wykonywanie zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w stanie, w którym będą pracować zawodowo;
 • Visa Screen Certificate.

Szczególne osiągnięcia (Exceptional Ability") w nauce lub sztuce:

Osoba w tej kategorii musi udowodnić "exceptional ability" czyli nieprzeciętne, szczególne lub wyjątkowe umiejętności, wiedzę i zdolności. Trzy głowne kryteria to:

 1. Szerokie, międzynarodowe uznanie osiągnięć potwierdzone przez ekspertów w dziedzinie pracy lub działalności aplikanta;
 2. Dokumantacja potwierdzająca, że w okresie ostatniego roku poprzedzającego złożenie petycji pracowniczej praca aplikanta wymagała szczególnych umiejętności i wiedzy ("exceptional abilities), i że takie same umiejętności będą wymagane na stanowisku w USA, oraz
 3. co najmniej dwa rodzaje dokumentacji spośród siedmiu kategorii:
 • nagrody lub wyróżnienia za wybitne osiągnięcia naukowe;
 • członkowstwo w organizacji, która jako warunek przyjęcia w swoje szeregi wymaga wybitnych osiągnięć;
 • artykuły lub inne materiały przedstawiające szczególne osiągnięcia naukowca publikowane w magazynach, gazetach albo periodykach specjalistycznych o dużym zasięgu;
 • udział w panelach sędziowskich oceniających wyniki lub osiągnięcia innych uczonych w tej samej dziedzinie nauki;
 • dokumentacja przedstawiająca wkład naukowy w dziedzinie specjalizacji naukowca lub badacza;
 • autorstwo artykułów lub opracowań publikowanych w znaczących periodykach naukowych, krajowych i zagraniczanych;
 • ewidencja potwierdzająca udeział prac artysty w międzynarodowych wystawach, wernisażach albo na deskach teatrów nie tylko w kraju pochodzenia aplikanta ale również w innych krajach, udział w produkcjach filmowych w innych krajach, dokumentacja przedstawiająca osiągnięcia artystyczne, aktorskie, muzyczne prezentowana w publikacjach w innych krajach.

Szczególne osiągnięcia (Exceptional Ability") Wykonawców:

Osoba w tej kategorii musi udowodnić "exceptional ability" czyli nieprzeciętne, szczególne lub wyjątkowe umiejętności, wiedzę i zdolności ("exceptional abilities"). Dokumantacja musi potwierdzić, że w okresie ostatniego roku poprzedzającego złożenie petycji pracowniczej praca aplikanta wymagała szczególnych umiejętności i wiedzy i że takie same umiejętności będą wymagane na stanowisku w USA.

 • szerokie, międzynarodowe uznanie osiągnięć potwierdzone przez ekspertów w dziedzinie pracy lub działalności aplikanta, międzynarodowe nagrody lub wyróżnienia;
 • artykuły lub inne materiały przedstawiające szczególne osiągnięcia naukowca publikowane w magazynach, gazetach albo periodykach specjalistycznych o dużym zasięgu;
 • dokumentacja potwierdzająca wysokie zarobki aplikanta, typowe dla uznanych artystów i wykonawców;
 • kopie przelewów bankowych, wypłat, wynagrodzenia i honorariów potwierdzające wysokie zarobki;
 • dokumentacja potwierdzająca wysoką reputację teatrów, orkiestr, zespołów baletowych, imprez lub koncertów, w których artysta brał lub weźmie udział.

Uwaga: Urząd Imigracyjny lub konsul mogą zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie


Schedule A to kategoria bardzo wartościowa, pozwalająca na uzystanie statusu stałego rezydenta w USA i emigrację szybko i z ominięciem wyjątkowo trudnego etapu jakim jest uzyskanie Certyfikatu Zatrudnienia z Departamentu Pracy. Schedule A jest szczególnie cenna dla wykonawców i artystów scenicznych, którzy bez tej kategorii musieliby się kwalifikować do kategorii EB1, której wymagania są bardziej skomplikowane, lub do kategorii EB2 - wymagającej Certyfikatu Zatrudnienia (Labor Certification).

Schedule A to obecnie jedyna kategoria umożliwiająca skrócony i uproszczony proces emigracji na stałe fizykoterapeutów i pielęgniarek, którzy nie są zaliczeni do żadnej innej kategorii wiz pracowniczych poza normalnym procesem Labor Certification (i kategorią EB3). Schedule A pozwala nie tylko na ominięcie tego procesu - co oznacza ogromne ułatwienie i skrócenie procedury (czasem nawet o wiele miesięcy albo lat) - ale również na zakwalifikowanie aplikanta do kategorii EB2, w której nie ma opóźnień w wydawaniu wiz. Normalny proces Labor Certification oraz kategoria EB3 to lata oczekiwania (opóźnienia w tej kategorii sięgają aktualnie roku 2006 - zobacz Visa Bulletin).


Uwaga: stały rezydent to osoba, która na stałe mieszka w USA. Częste wyjazdy, dlugie pobyty poza USA (zwłaszcza w kraju pochodzenia) mogą sugerować, że utrzymujesz stałe miejsce zamieszkania za granicą, czyli że nie potrzebujesz stałego pobytu. Jeśli przyjeżdżasz tylko czasem (żeby utrzymać zieloną kartę), przebywasz w Ameryce tylko kilka miesięcy w roku i regularnie wyjeżdżasz na dłuższe okresy, możesz stracić status stałego rezydenta. Osobom, które przyjeżdżają do USA tylko okazjonalnie, w interesach lub w odwiedziny do krewnych (w tym np. do męża lub żony) nie przysługuje stały pobyt. Takie osoby powinny się starać o wizy nieimigracyjne (tymczasowe).


Web Analytics