Przeczytaj uważnie map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Disclaimer

Warunki korzystania z sekcji Wizy


Ameriguide nie jest częścią żadnej agencji rządowej USA. Celem tej sekcji jest pomoc użytkownikom w zrozumieniu amerykańskich przepisów i procesów imigracyjnych i wizowych przez publikowanie najbardziej aktualnych informacji na ten temat.
Staramy się aby przedstawiane przez nas informacje były najświeższe i pewne. Regularnie sprawdzamy oficjalne źródła w poszukiwaniu zmian i aktualizujemy naszą stronę. Jednakże amerykańskie przepisy imigracyjne są bezustannie zmieniane i informacje na naszej stronie mogą być nieaktualne albo niekompletne w chwili kiedy je czytasz. Każdy problem imigracyjny wymaga szczegółowej analizy i oceny na podstawie faktów. Wszystkie artykuły i materiały na naszej stronie są wyłacznie materiałami informacyjnymi i użytkownik nie powinien polegać tylko na nich bez zasięgania opinii specjalisty imigracyjnego lub prawnika. Sekcja Wizy jest tylko źródłem informacji ogólnych.


Linki


Na naszych stronach znajdziesz szereg linków do innych stron. Chcemy ułatwić użytkownikom dotarcie do innych źródeł informacji, które mogą się okazać przydatne lub ważne. W żadnym wypadku jednak umieszczenie przez nas linków do innych stron nie oznacza, że Ameriguide popiera te strony lub ich sponsorów, lub że jest z nimi związana. Ameriguide nie bierze odpowiedzialności za rzetelność i aktualność informacji publikowanych na tych stronach. Informacje na stronach internetowych mogą zawierać błędy, mogą być niewłaściwie interpretowane - nawet informacje publikowane na stronach rządowych U.S.A. mogą, i czasem są, błędne, przestarzałe lub niedokładne.


Porady prawne


Ameriguide nie jest kancelarią prawniczą i nie prowadzi spraw imigracyjnych. Osoby tworzące tą stronę nie mogą praktykować prawa w żadnym stanie, ani nie przedstawiają się jako "eksperci" imigracyjni. Żadne informacje na tej stronie nie mogą być uznane za ofertę udzielenia porady prawnej, ani za faktyczną poradę prawną. Ameriguide nie ponosi odpowiedzialności za sposób w jaki publikowane tu informacje są używane lub interpretowane. Informacje są publikowane bez żadnych gwarancji. Odpowiedzialność za szkody poniesione przez użytkowników polegających tylko na informacjach internetowych, ponoszą użytkownicy.


Prawa autorskie


Wszystkie teksty na tej stronie stanowią własność Ameriguide i są chronione przepisami Stanów Zjednoczonych i przepisami międzynarodowymi o prawach autorskich. Żadna część tej strony ani publikacji Ameriguide, NIE może być kopiowana, wydrukowana lub włączona do strony internetowej lub publikacji bez pisemnej zgody Ameriguide. Żadna część tej strony nie może być sprzedawana ani użyta dla celów komercyjnych (innych niż użytek prywatny).


Oświadczenie ambasady


Ambasady USA publikują następujące oświadczenie na swoich stronach:

"Dokładamy wszelkich starań, aby udostępniane informacje były dokładne i kompletne. Nie możemy jednak zagwarantować, że unikniemy pomyłek. Ani ambasada, ani jej pracownicy i wykonawcy nie udzielają żadnych gwarancji, faktycznych ani domniemanych, w tym gwarancji użyteczności i przydatności do określonego celu, w odniesieniu do dokumentów dostępnych na tej stronie. Ponadto ambasada nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność, kompletność lub przydatność wszelkich informacji, produktów lub procesów opisanych w tym miejscu i nie twierdzi, że użycie takich informacji, produktów lub procesów nie narusza praw własności prywatnej".

Visa Section Disclaimer


Ameriguide is not affiliated with any agency of the U. S. Government. This section is dedicated to helping users understand the U. S. immigration and visa laws, regulations and processes by providing as accurate and current information as possible. We make every effort to publish the most recent and reliable information and we regularly check for updates and changes, and we update the information on our site accordingly. However, the U.S. immigration laws and regulations are constantly changing and the information contained herein may not be correct nor complete at the time you find and read it. Every immigration problem requires that it be analyzed and addressed on its own merit. All articles and materials on this web site are for informational purposes only and the user should not rely on information on this web site alone and without seeking advice of an immigration specialist and/or attorney. The Visa section is for general information only.


Links


Found on this website are links to other resources on the Internet. We provide these links to help you locate other resources that may be useful or important to you. The inclusion of these links is not intended to imply that Ameriguide endorses the information provided by those websites nor sponsors, or that it is in any way affiliated or associated with any such web sites. Ameriguide does not assume any responsibility for the accuracy of any information published on such web sites. Information found elsewhere may contain misrepresentation and misinformation - even the information provided on Government websites may be, and sometimes is, misleading, out of date or inaccurate.


Legal advice


Ameriguide is not a law firm and does not accept any  immigration cases. Persons contributing to this web site are not licensed to practice law in any state, nor do they claim to be immigration "experts". No information on this website may be considered, nor does it constitute, legal advice or a solicitation for a legal advice. Ameriguide assumes no responsibility for the use or interpretation of information contained herein. The information on this web site is provided without any warranty, expressed or implied. Damages incurred by users who rely solely on the information provided by any web site are strictly assumed by the user.


Copyrights


All texts on this web site are intellectual property of Ameriguide and are protected by the United States and international copyright laws. NO part of this site and of any Ameriguide publication may be reproduced, printed or incorporated into any other web site or into a printed publication or material without written permission from Ameriguide. No part of this web site may be sold, offered for sale, or used for any commercial purposeses (other than personal use).


Embassy statement


The U.S. Embassies publish the following statement on their websites:

"Every effort is made to provide accurate and complete information. However, we cannot guarantee that there will be no errors. With respect to documents and information on this web site, neither the embassy nor its employees or contractors make any warranty, expressed or implied, including the warranties of merchantability and fitness for a particular purpose with respect to documents available from this web site. Additionally, the embassy assumes no legal liability for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, product, or process disclosed herein and does not represent that use of such information, product, or process would not infringe on privately owned rights".

Web Analytics