J1 Exchange Visitor - wymiana map1 map2 map5

Thursday, Jun 20th

Wizy | Tymczasowo | Wizy studenckie | J1 Exchange Visitors

J1 Exchange Visitor - wymiana


J1 to nie pojedyncza wiza, ale cała kategoria wiz i rodzajów mieszczących się pod jedną, wspólną nazwą Exchange Visitor. Możnaby z niej stworzyć przynajmniej kilka osobnych kategorii i co najmniej kilka całkiem różnych wiz, ale J1 jest najczęściej klasyfikowana jako wiza studencka, chociaż otrzymują ją nie tylko studenci, ale również uczeni, profesorowie i lekarze. J1 nie jest też wizą pracowniczą, chociaż niektóre jej klasyfikacje pozwalają na legalną pracę. Jedno co łączy wszystkie rodzaje wizy J1 to to co mieści się w samej nazwie: Exchange Visitor. Opis tej wizy zamieszczamy w dziale wiz studenckich również dlatego, ponieważ tak samo jak inne wizy studenckie (za wyjątkiem H3), wymaga ona rejestracji w systemie SEVIS (Student and Exchange Visitor Service).


Cinderella Castle, Magic Kingdom, Orlando, Florida Zdjęcie: Michael Kappel


Kategoria Wymiany została stworzona na podstawie międzynarodowych porozumień USA z innymi krajami jako forma wymiany kulturalnej i promowania amerykańskiej kultury za granicą, dlatego jest zarządzana przez Departament Stanu i na zasadzie wymienności (reciprocity). Jej głównym celem jest wymiana kulturalna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a krajami świata, czego efektem ma być lepsze zrozumienie i poznanie kultury amerykańskiej przez cudzoziemców, i poznanie obcych kultur przez Amerykanów. Efektem tej wymiany ma być zbliżenie między narodami, zrozumienie, akceptacja odrębnych systemów wartości i poznanie wielu aspektów ludzkiej kultury jako całości. Oficjalna strona Departmanetu Stanu mówi, że celem programów wymiany jest „mutual understanding between the people of the United States and the people of other countries by educational and cultural exchanges”, ale zaraz dodaje: „they provide an extremely valuable opportunity to experience the United States and our way of life, thereby developing lasting and meaningful relationships”. Chodzi więc głównie o szerzenie amerykańskich ideałów. O wiele ważniejsza jest popularyzacja kultury amerykańskiej pod każdą szerokością geograficzną, niż import wartości kulturowych Ameryce całkiem obcych. Otwarcie amerykańskiej biblioteki w Peru jest o wiele cenniejsze niż otwarcie peruwiańskiej biblioteki w Cinncinatti, Ohio. Wizy J są więc wydawane głównie w celu zapoznawania cudzoziemców z Ameryką, a nie odwrotnie. Promowanie kultury innego kraju w USA to najczęściej programy wymiany kulturalnej, dla których stworzono osobną kategorię Q.

Wszystkie wizy leżą oczywiście w gestii Departamentu Stanu, ale w przypadku J1 Departament zarządza i kontroluje również wszystkie związane z nią programy. Department of State nie zarządza jednak nimi całkiem samodzielnie, lecz częściowo powierza to zadanie prywatnym organizacjom lub firmom, prowadząc jedynie nadzór.

Wizy J są wydawane w jednej z dwóch podstawowych kategorii: Government lub Private Section. W kategorii Government mieszczą się sponsorstwa stanowe, federalne i lokalne oraz niektóre uczelnie, a w kategorii Private Sector są przedsiębiorstwa, firmy i organizacje i również uczelnie.
Istnieje kilkanaście tysięcy instytucji  zajmujących się sponsorstwem cudzoziemców na wizy J1, w tym grubo ponad 3 i pół tysiąca organizacji zajmujących się tylko Work and Travel (programy pracy wakacyjnej dla studentów). Większość z nich to organizacje prywatne, niektóre to szkoły, instytucje lub wielkie firmy, takie jak Microsoft czy Intel. Ponad 80% to firmy małe, jedno- lub kilkuosobowe.


Kto może uzyskać wizę J1


J1 mogą uzyskać tylko te osoby, które zostały zakwalifikowane do jednego z programów wymiany, organizowanego przez prywatną organizację sponsorującą lub agencję rządową i nadzorowanego przez Departament Stanu. Oznacza to, że zanim udasz się po wizę musisz znaleźć odpowiedni program, złożyć aplikację i zostać zaakceptowany do programu przez organizatorów. Dopiero wtedy otrzymasz dokumentację niezbędną do starania się o wizę. Niektóre osoby (w kategorii Government) mogą zostać zaproszone do udziału w programie sponsorowanym przez organizacje rządowe różnego szczebla. Ci nie muszą się o nic starać ani szukać programów, ale dotyczy to tylko nielicznych wybrańców, na których amerykańskim agencjom rządowym z jakichś powodów szczególnie zależy.

Tak samo jak w przypadku wszystkich innych wiz nieimigracyjnych (tymczasowych), kilka warunków musi być spełnionych bez względu na rodzaj wizy:

 • Aplikant musi wykazać mocne związki z krajem pochodzenia (albo zamieszkania) wskazujące na to, że nie zamierza zostać w USA nielegalnie;
 • Musi udokumentować, że posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów podróży i pobytu w USA (Work & Travel albo Au Par oferują pracę zarobkową, więc w takim przypadku finanse nie mają większego znaczenia).

Academic and Government Programs - siedem typów wizy J1


Government Visitor - kategoria zastrzeżona wyłącznie do użytku władz federalnych, stanowych i lokalnych. Pobyt nie może przekroczyć 18 miesięcy.

 • Członkowie władz rządowych i samorządowych, przedstawiciele biznesu, wydawcy, przywódcy związkowi. Celem tych programów jest tworzenie i umacnianie formalnych i osobistych związków pomiędzy kluczowymi postaciami biznesu i władzy w innych krajach z Ameryką i Amerykanami (na płaszczyżnie zawodowej i prywatnej). Osoby wybranie przez władze federalne bądź lokalne biorą udział w spotkaniach, seminariach, wycieczkach i szkoleniach, dyskusjach lub konsultacjach.

International Visitor - kategoria do wyłącznego użytku Departamentu Stanu. Pobyt w USA nie może przekroczyć 12 miesięcy.

 • Osoby uznane przez Departament Stanu za potencjalnych przyszłych przywódców lub polityków, osoby co do których istnieją uzasadnione przypuszczenia, że w przyszłości odegrają znaczące role w polityce lub biznesie krajów pochodzenia. Celem tych programów jest tworzenie i umacnianie formalnych i osobistych związków takich osób z Ameryką i Amerykanami (na płaszczyżnie zawodowej i prywatnej). Osoby wybrane przez Departamnet Stanu biorą udział w spotkaniach, seminariach, wycieczkach i szkoleniach, dyskusjach lub konsultacjach.

Professor and Research Scholar - kategoria przeznaczona dla uczelni i instytutów naukowych. Pobyt w USA nie może przekroczyć 12 miesięcy.

 • Osoby zapraszane na uczelnie jako wykładowcy lub uczeni prowadzący prace badawcze wraz z profesorami i naukowcami w USA. Celem pobytu jest współpraca, wspólne prowadzenie badań, obserwacja nowych metod badawczych lub poznanie technologii. Osoba zaproszona nie może być kandydatem na stałe stanowisko profesora (z wizy J1 w tej kategorii nie można zmienić statusu na jakikolwiek umożliwiający formalne przyjęcie do pracy na uczelni jako profesor czy wykładowca). Obowiązują pewne ograniczenia (12 i 24 miesięczne).

Short Term Scholar - kategoria przeznaczona dla uczelni i instytutów naukowych. Pobyt w USA nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 • Osoby zapraszane na uczelnie jako wykładowcy lub uczeni prowadzący prace badawcze, osoby demonstrujące nieznane techniki, technologie, udzielające konsultacji, prowadzące wykłady, itd. Kategoria krótkoterminowa, maksymalnie do 6 miesięcy. Celem pobytu jest obserwacja, konsultacje, wykłady, udział w seminariach naukowych, konferencjach, spotkaniach roboczych lub dla wymiany doświadczeń. Organizacją sponsorującą mogą być uczelnie, muzea, biblioteki, colleges i instytucje edukacyjne.

Specialist - kategoria przeznaczona dla uczelni i instytutów naukowych. Pobyt w USA nie może przekroczyć 12 miesięcy.

 • Specialista to fachowiec lub ekspert w jakiejś dziedzinie przyjeżdżający do USA w celu przedyskutowania lub zapoznania się z jakąś nową techniką lub technologią, albo celem zademonstrowania takich technik w USA. Najczęściej są to spotkania w dziedzinie telekomunikacji, ochrony przyrody, wymiany doświadczeń w edukacji i nauce, wyjazdy związane z ekspozycjami muzealnymi lub dzieł sztuki, spotkania przywódców młodzieżowych, pracowników sektorów administracji państwowej, bibliotekarzy, itd.
 • Student, post secondary - kategoria przeznaczona dla studentów uzyskujących (lub nie) stopnie naukowe w USA na uczelniach akredytowanych. Pobyt nie może przekroczyć 24 miesięcy dla studentów nie uzyskujących stopni, lub może trwać tyle ile trwa nauka lub program edukacyjny, jeśli studia są uwieńczone tytułem (Master’s Degree, PhD).

Do wizy J1 w tej kategorii kwalifikują się studenci, których nauka (lub pobyt) jest finansowana w całości lub częściowo (nawet pośrednio) przez agencję rządową USA albo rząd ich kraju pochodzenia, lub przez organizację międzynarodową, której członkiem są Stany Zjednoczone, albo jeśli ich nauka (lub pobyt) są w całości lub częściowo finansowane ze źródeł innych niż prywatne fundusze studenta lub jego rodziny. Kwalifikują się również ci studenci, którzy biorą udział w programach edukacyjnych prowadzonych w wyniku porozumień pomiędzy rządem USA a rządem kraju pochodzenia studenta, w wyniku porozumień między rządem USA a instytucją edukacyjną w jego kraju pochodzenia, pomiędzy amerykańską instytucją edukacyjną a rządem kraju pochodzenia studenta, albo pomiędzy władzami lokalnymi (stanowymi, powiatowymi) w USA a agencjami rządowymi innego kraju.
Studenci studiujący w programach z tytułem naukowym (degree programs) mogą pozostawać w USA przez cały okres studiów bez żadnych ograniczeń (podobnie jak na wizie studenckiej F1). Studenci na programach bez tytułów (non-degree programs) mogą studiować w USA przez okres nie przekraczający 24 miesięcy. Studia w obu grupach muszą być w pełnym wymiarze czasu a student musi czynić postępy w nauce (nie może przedłużać pobytu zaniżając własne osiągnięcia akademickie i powtarzając klasy z powodu niezaliczenia). Zanim wymagany formularz DS-2019 zostanie wydany przez uczelnię, student musi być formalnie przyjęty przez uczelnię (admitted).
Studenci w tej kategorii, podobnie jak studenci na wizach F1, mogą uczestniczyć w treningach akademickich (płatnych lub nie). Treningi wymagają każdorazowo zgody dziekana wydziału lub doradcy studenckiego oraz Oficera Odpowiedzialnego (Responsible Officer) organizacji sponsorującej.

Każdy płatny trening zawodowy lub akademicki wymaga pisemnej zgody dziekana i Oficera i może mieć miejsce podczas studiów (jeśli nie koliduje z tokiem nauki), lub musi się rozpocząć nie później niż 30 po zakończeniu nauki, i pod warunkiem, że jest związany z kierunkiem nauki, a student przebywa w USA nie dla praktycznego treningu (trening jest potrzebny jako WAŻNE dopełnienie studiów, ale nie sam dla siebie). Trening dla studentów undergraduate i na wydziałach podyplomowych (przed-doktoranckich) może trwać tyle ile same studia, ale nie może przekroczyć 18 miesięcy. Trening akademicki dla studentów graduate i studiów po-doktoranckich mogą trwać tyle ile same studia, ale nie mogą przekroczyć 36 miesięcy. Nowy formularz DS-2019 jest wydawany co rok dla studentów odbywający po-doktorancki trening akademicki.

Studenci mogą pracować w niepełnym wymiarze godzin (part-time - nie więcej niż 20 godzin tygodniowo) jeśli mają dobre wyniki w nauce, a praca jest związana z kierunkiem studiów. Dozwolone jest tylko zatrudnienie na uczelni (on-campus), na której student studiuje. Zatrudnienie poza uczelnią (off-campus) jest dopuszczalne tylko w sytuacjach nieprzewidywalnych wcześniej i poważnych kłopotów finansowych, które pojawiły się już po uzyskaniu statusu (unforseen economic hardship).


Private Sector Programs - osiem typów wizy J1


Alien Physician - studenci medycyny i lekarze mogą się kwalifikować w jednej z dwóch podkategorii, ale tylko jedna - Clinical Exchange Program - mieści się w tej kategorii. Non-clinical Program należy do omówionej wcześniej kategorii Research Scholar. Pobyt trwa przeważnie tyle ile trwają kursy lub studia.

 • Program kliniczny pozwala studentom z zagranicy na odbycie studiów medycznych i uzyskanie tytułu (graduate study) w USA, ale muszą oni wykazać wcześniejsze ukończone studia medyczne i zdanie egzaminów licencyjnych w kraju pochodzenia, zdać szereg trudnych egzaminów i znać biegle język angielski. Osoby w  tej kategorii muszą być sponsorowane przez Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECMFG - www.ecmfg.org).
 • Programy niekliniczne pozwalają lekarzom z innych krajów na odbywanie stażu, prowadzenie badań, zdobywanie dodatkowej wiedzy na uczelniach lub w klinikach i szpitalach. Niedozwolony jest bezpośredni kontakt z pacjentem (leczenie), a jeśli ma miejsce, jest pod ścisłą kontrolą i służy celom badawczym (np. obserwowanie nowej metody chirurgicznej). Żadna wiedza ani doświadczenie zdobyte w trakcie takiego pobytu nie może być użyta ani uznana w procesie licencyjnym lekarza w USA (student-lekarz nie uzyskuje żadnego dyplomu a pobyt nie zezwala na zdawanie egzaminów stanowych i uzyskiwania licencji na wykonywanie zawodu). Programy niekliniczne są zaliczane do kategorii Research Scholar.

Au Par - program dla osób w wieku pomiędzy 18 a 26 lat przewiduje zamieszkanie z amerykańską rodziną przez okres do 12 miesięcy i opiekę nad dzieckiem lub dziećmi rodziny (host family).

 • Osoby pracujące przy opiece nad dziećmi w ramach programu Au Par muszą być wynagradzanie zgodnie ze standardami Departamentu Pracy, mogą pracować nie więcej niż 10 godzin dziennie lub 45 godzin tygodniowo. Muszą znać język angielski w stopniu wyższym niż wystarczający do porozumienia i muszą podczas pobytu w USA skompletować co najmniej 6 godzin kredytowych nauki na uczelni wyższej (post-secondary). Rodzina zatrudniająca i goszcząca studenta na Au Par jest zobowiązana partycypować w kosztach opłacenia szkoły lub uczelni do wysokości 500 dolarów.
 • Partycypanci w programie nie mogą być umieszczani w rodzinach, w których muszą się opiekować niemowlętami w wieku poniżej trzech miesięcy podczas nieobecności rodziców. Osoby opiekujące się dziećmi poniżej 2 lat muszą udokumentować minimum 200 godzin doświadczenie w takiej opiece.
 • Wszystkie osoby biorące udział w programach Au Par muszą odbyć spotkanie orientacyjne organizowane przez instytucję (firmę) sponsorującą i muszą otrzymać pełne informacje dotyczące programu. Udział w programach może być płatny (większość organizacji sponsorujących pobiera opłaty). Organizacja sponsorująca musi również zapewnić minimum 8 godzin kursu dotyczącego opieki nad dziećmi i 24 godzin z zagadnień wychowawczych.
 • Programem towarzyszącym jest program EduCare, przeznaczony dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym wymagającymi opieki przed i po szkole. Osoby biorące udział w tym programie nie mogą być umieszczane u rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i mogą pracować nie więcej niż 10 godzin dziennie lub 30 godzin tygodniowo. Muszą skompletować 12 godzin kredytowych na uczelni, a rodzina u, której mieszkają i pracują jest zobowiązana do pomocy w opłatach za szkołę do wysokości 1,000 dolarów.

Camp Counselor - program dla kierowników obozów młodzieżowych. Pobyt nie może przekroczyć 4 miesięcy.

 • Kwalifikują się studenci, pracownicy organizacji młodzieżowych i inne osoby z kwalifikacjami w pracy z młodzieżą w wieku powyżej 18 lat.
 • Kierownicy mają bezpośredni kontakt z młodzieżą na obozach młodzieżowych podczas letnich wakacji. Kierownicy nie mogą być zatrudniani na pozycjach zwykłych pracowników takich jak kucharze, pracownicy biurowi czy inny personel nie związany z pracą z młodzieżą.
 • Przed wyjazdem do USA kierownicy muszą odbyć praktykę w obozie młodzieżowym uznawanym przez władze USA albo w obozie znanym i akceptowanym przez organizację sponsorującą.
 • Pracownicy w obozach młodzieżowych otrzymują zarobki zgodne ze standardami Departamentu Pracy.

Intern - program dla studentów lub profesjonalistów uzyskujących w USA praktyczną wiedzę i doświadczenie w zawodach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów lub specjalizacji. Interns nie otrzymują wynagrodzenia a program nie może przekroczyć 12 miesięcy.

 • Osoba biorąca udział w programie Interm musi być studentem uczelni lub osobą, która ukończyła studia nie więcej niż 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia programu.
 • Dwa programy: Intern i Trainee wymagają szczegółowego planu edukacji i treningu rozbitego na wszystkie dni i miesiące pobytu. Programy poniżej 6 miesięcy wymagają Sprawozdania Końcowego, a wszystkie przekraczjące 6 miesięcy, wymagają jeszcze Raportu z połowy kursu (treningu).

Każdy kandydat musi przejść przez szczegółową kontrolę, odbyć osobiste lub elektroniczne interview ze przedstawicielem organizacji sponsorującej i znać dobrze język angielski, Znajomość języka jest ewaluowana przez osobę przeprowadzającą interview, lub na podstawie uznawanych międzynarodowych egzaminów językowych (np. TOEFL albo Cambridge).

 • Organizacje lub firmy przyjmujące kursanta są szczegółowo sprawdzane, włączając obroty i zarobki firmy, jej faktyczny adres i inne aspekty. Przedsiębiorstwa z obrotami niższymi niż 3 miliony dolarów rocznie lub z załogą mniejszą niż 25 osów, oraz wszystkie firmy, które nigdy nie partycypowały w programach Intern lub Trainee, muszą zostać osobiście skontrolowane przez przedstawiciela organizacji sponsorującej. Firmy muszą być zarejestrowane w Dun & Bradstreet (dotyczy to również firm współp[racujących np. w Polsce, które pomagają w naborze albo wykonują jakąkolwiek część obowiązkowych czynności, jak np. orientation meetings). Firma musi również przedstawić dowód Ubezpieczenia Pracowniczego obejmującego załogę (pracowników).
 • Interns lub Trainees mogą być zakwalifikowani tylko w zawodach w następujących kategoriach:
  • Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo
  • Sztuka i kultura
  • Lotnictwo
  • Budownictwo
  • Edukacja, zawody społeczne, bibliotekarstwo, doradztwo i służby socjalneOchrona zdrowia
  • Turystyka i hotelarstwo
  • Media, informacje i telekomunikacja
  • Zarządzanie przedsiębiorstw, handel i finanse
  • Prawo i administracja publiczna
  • Nauka, matematyka, inżynieria, architektura, przemysł

Trainee - program dla profesjonalistów posiadających dyplom wyższej uczelni i uzyskujących w USA praktyczny trening w zawodach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów lub specjalizacji. Trainees otrzymują wynagrodzenie zgodnie z wytycznymi Departamentu Pracy, a program nie może przekroczyć 18 miesięcy lub 12 w zawodach związanych z rolnictwem lub hotelarstwem.

 • Osoba biorąca udział w programie musi posiadać dyplom ukończenia uczelnu wyższej i posiadać minim 1 rok doświadczenia w wykonywanym zawodzie LUB 5 lat doświadczenia w zawodzie, w którym odbywa się trening zamiast dyplomu. Doświadczenie musi być zdobute poza USA.
 • Dwa programy: Trainee i Intern wymagają szczegółowego planu edukacji i treningu rozbitego na wszystkie dni, tygodnie i miesiące pobytu. Programy poniżej 6 miesięcy wymagają Sprawozdania Końcowego, a wszystkie przekraczjące 6 miesięcy, wymagają jeszcze Raportu z połowy kursu (treningu).

Każdy kandydat musi przejść przez szczegółową kntrolę, odbyć osobiste lub elektroniczne interview z przedstawicielem organizacji sponsorującej i znać dobrze język angielski, Znajomość języka jest ewaluowana przez osobę przeprowadzającą interview, lub na podstawie uznanych międzynarodowych egzaminów językowych (np. TOEFL albo Cambridge).

 • Organizacje lub firmy przyjmujące kursanta są szczegółowo sprawdzane, włączając obroty i zarobki firmy, jej faktyczny adres i inne aspekty. Przedsiębiorstwa z obrotami niższymi niż 3 miliony dolarów rocznie lub z załogą mniejszą niż 25 osów, oraz wszystkie firmy, które nigdy nie partycypowały w programach Intern lub Trainee, muszą zostać osobiście skontrolowane przez przedstawiciela organizacji sponsorującej. Firmy muszą być zarejestrowane w Dun & Bradstreet (dotyczy to również firm współpracujących np. w Polsce, które pomagają w naborze albo wykonują jakąkolwiek część obowiązkowych czynności, jak np. orientation meetings). Firma musi również przedstawić dowód Ubezpieczenia Pracowniczego obejmującego załogę (pracowników).
 • Interns lub Trainees mogą być zakwalifikowani tylko w zawodach w następujących kategoriach:
  • Rolnictwo, leśnictwo i rybołóstwo
  • Sztuka i kultura
  • Lotnictwo
  • Budownictwo
  • Edukacja, zawody społeczne, bibliotekarstwo, doradztwo i służby socjalne
  • Ochrona zdrowia
  • Turystyka i hotelarstwo
  • Media, informacje i telekomunikacja
  • Zarządzanie przedsiębiorstw, handel i finanse
  • Prawo i administracja publiczna
  • Nauka, matematyka, inżynieria, architektura, przemysł

Uczniowie szkół średnich - młodzież w wieku szkoły średniej może ukończyć maksymalnie jeden rok w prywatnej lub publicznej szkole średniej. Pobyt do 12 miesięcy.

Uczniowie kwalifikujący się do programu muszą być w wieku od 15 do 18 roku życia (i pół) w dniu zapisu do szkoły, lub nie mogą wcześniej ukończyć więcej niż 11 lat szkoły, (łacznie z podstawową). Uczniowie partycypujący wcześniej w innych programach wymiany nie są akceptowani.

 • Uczniowie są umieszczani w amerykańskich rodzinach (host families), które są zobowiązane do zapewnienia zadowalających warunków do życia i nauki.
 • Uczniowie nie mogą podjąć stałej pracy zarobkowej - dozwolone są jednak zajęcia dorywcze takie jak pomoc przy ścinaniu trawy albo dorywcza opieka do dziecka.
 • Uczniowie mogą brać udział we wszystkich programach pozaszkolnych takich jak sport, konkursy, itd., akceptowanych przez szkołę.

Summer Work and Travel - program dla studentów uczelni wyższych (post-secondary) umożliwiający legalną pracę w USA przez okres letnich wakacji nie przekraczający 4 miesięcy.

 • Osoba biorąca udział w programie musi być studentem uczelni wyższej przyjeżdżającą do USA w trakcie letnich wakacji (letnie wakacje zależą od półkuli i wypadają w innej części roku w Polsce a w innej w Australii).
 • Student musi być w wieku pomiędzy 18 a 30 lat.
 • Studenci mogą wjechać do USA z zagwarantowanym miejscem pracy lub bez. Organizacja sponsorująca musi pomóc w znalezieniu pracy jeśłi student nie jest w stanie jej znaleźć dłużej niż przez tydzień.
 • Większość studentów pracuje na niskich stanowiskach w restauracjach, parkach rozrywki, jako ratownicy lub obsługa hotelowa, ale mogą pracować gdziekolwiek (niektórzy organizatorzy oferują dobrze płatne prace w różnych zawodach i na różnych stanowiskach).
 • Organizator musi przeprowadzić osobiste interview lub telekonferencję z kandydatem i poinformować go o wszystkich szczegółach pobytu i pracy, w tym o obowiązujących stawkach minimalnych i innych aspektach zatrudnienia. Studenci muszą być wynagradzani zgodnie z dyrektywami Departamentu Pracy (oraz ze standardami obowiązującymi w danym stanie - stanowe minimalne stawki płac są przeważnie wyższe niż federalne).
 • Studenci w kategorii Work and Travel nie mogą być zatrudniani do prac domowych (włączając opiekę nad dziećmi) ani na żadne stanowiska wymagające inwestycji (np. sprzedawcy zobowiazani do kupna przedmiotów na sprzedaż). Za zgodą sponsora student może zmienić miejsce pracy.
 • Studenci w tej kategorii mogą też odbyć trening zawodowy w wielu dziedzinach, ale nie może on trwać dłużej niż 4 miesiące.

Teacher - program dla nauczycieli umożliwiający nauczanie w szkołach podstawowych lub średnich przez okres do 3 lat.

 • Osoba biorąca udział w programie musi spełniać wszystkie wymagania dotyczące nauczycieli i obowiązujące w kraju, w którym pracuje jako nauczyciel, oraz musi mieć dobre referencje od bieżących lub poprzednich pracodawców oraz kolegów i współpracowników.
 • Organizacja sponsorująca może wydać dormularz DS-2019 tylko wtedy, jeśli kandydat do programu otrzymał pisemną ofertę przyjęcia na stanowisko nauczyciela w szkole podstawowej lub średnie w USA i - również pisemnie - ofertę przyjął. Specjalne programy wymiany nauczycieli są oferowane przez Departament Stanu a programy pobytu organizuje w Polsce Fundacja Fulbrighta.
 • Każdy kandydat musi przejść przez szczegółową kntrolę, odbyć osobiste lub elektroniczne interview z przedstawicielem organizacji sponsorującej i znać dobrze język angielski - znajomość języka jest ewaluowana przez osobę przeprowadzającą interview, lub na podstawie uznawanych międzynarodowych egzaminów językowych (np. TOEFL albo Cambridge).
 • Podobnie jak we wszystkich pozostałych programach J1 sponsor jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich warunków zatrudnienia, odbycia spotkania organizacyjnego z kandydatem, itd.

Wymagania


Wszystkie wymagania dotyczące wiz tymczasowych obowiązują również w przypadku wizy J1. Poszczególne kategorie mają jednak bardzo różne wymagania zależne od konkretnego programu:

 • Wszystkie kategorie w Private Sector wymagają pośrednictwa i udziału Organizacji Sponsorującej wydającej formularz DS-2019, bez którego nie można się ubiegać o wizę J1;
 • Musisz wykazać mocne związki z krajem pochodzenia i chęć powrotu (wyjazdu z USA) po zakończeniu programu wymiany: konta bankowe i oszczędności, sytuacja rodzinna, zawodowa, oferty pracy, biznes, itd.;
 • W większości kategorii musisz znać język angielski w stopniu wystarczającym do swobodnego Masz wystarczające przygotowanie naukowe, zawodowe, praktyczne lub teoretyczne umożliwiające ci wzięcie udziału w danym programie wymiany;
 • Musisz mieć wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów podróży i pobytu, albo musisz przedstawić odpowiednią dokumentację, jeśli takie koszta pokrywa organizacja zapraszająca (kontrakt o pracę, stypendium naukowe, itd.);
 • Wszelka inna dokumentacja wymagana w danym programie, taka jak zaświadczenia z pracy, świadectwa szkolne i dyplomy, wyniki testów językowych, dyplomy i świadectwa ukończonych kursów, itd.

Każda kategoria wizy J1 wymaga indywidualnego przygotowania dokumantacji w zależności od wymogów programu pobytu i kategorii. 


Proces


Wizy J1 nie można dostać idąc po prostu do ambasady lub konsulatu, tak jak otrzymuje się (lub nie) wizę turystyczną lub biznesową. W każdym przypadku musisz mieć formularz DS-2019 wystawiony na twoje nazwisko i - jeśli zabierasz ze sobą członków najbliższej rodziny - również osobno wypełnione formularze na każdego z nich (oraz osobne formularze wizowe). Przeważnie wymagane są również zaproszenia od instytucji zapraszającej cię do USA, programy pobytu, szczegółowy program treningowy (Trainees i Interns) rozbity na dni i tygodnie pobytu, kontrakty o pracę i wiele innych dokumentów. Po wstępnym przygotowaniu, podpisaniu kontraktu lub wyrażeniu zgody na oferowane warunki, po odbyciu interview z przedstawicielem organizacji sponsorującej i po otrzymaniu formularza DS-2019, otrzymanie wizy nie powinno już być trudne, ale musisz jeszcze dokonać rejestracji w systemie SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System), a uczelnia będzie musiała przekazać dodatkowe informacje zanim wiza może zostać wydana. Obowiązują oczywiście wszystkie zasady i ograniczenia jakie są związane z wizami tymczasowymi.


SEVIS


Sekcja 641 Reformy Imigracyjnej z 1996 roku (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act) i późniejsze zmiany, nakłada na Department of Homeland Security i na Departament Stanu obowiązek zbierania szczegółowych informacji o wszystkich osobach na wizach F i M (studenci i uczniowie) i na wizach J (exchange visitors). W efekcie reformy stworzony został specjalny komputerowy system monitorowania osób na wizach F, M i J pod nazwą SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System). Działający poprzez Internet system pozwala na wprowadzanie danych 24 godziny na dobę, a informacje dotyczą wszystkich aspektów pobytu, programów, wyjazdów i powrotów, zmian statusu lub adresu - od momentu zaakceptowania do programu (student musi być zarejestrowany w SEVIS zanim otrzyma wizę wjazdową), aż do chwili wyjazdu z USA. Organizacje sponsorujące, szkoły lub uczelnie są zobowiązane raportować każdą zmianę w sytuacji studenta, zmianę w programie, itd. natychmiast po uzyskaniu informacji, to samo dotyczy również studentów, którzy mają obowiązek informować uczelnię lub sponsora o każdej zmianie, która jest potem przekazywana do systemu SEVIS.

Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA. Pozostałe wymagania są takie same jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych, ale dokumentacja zależy w pełni od podkategorii wizy J1 i programu.
Większość konsulatów przyjmuje zgłoszenia telefonicznie i wyznacza datę interview – spotkania z konsulem na rozmowę kwalifikacyjną. Wcześniej pocztą należy dostarczyć wypełnione formularze DS-156 i DS-157, oraz kopię paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z USA. 


Dokumentacja


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną
 • Formularz DS-2019 - Certyfikat Kwalifikacyjny do Programu Wymiany wystawiony przez szkołę lub instytucję
 • Rejestracja w systemie SEVIS - formularz 901, dowód dokonania opłaty i rejestracji;
 • Kopia paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA.
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Dyplomy, świadectwa ukończenia szkół lub uczelni - w zależności od konkretnych wymagań programu
 • Niektóre programy wymagają testów TOEFL lub Cambridge
 • Dokumentacja szczegółowa wymagana w zależności od kategorii wizy J1. Część dokumentacji jest kompletowana i przechowywana przez Organizację Sponsorującą, część musi być przedstawiona w konsulacie lub w ambasadzie
 • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie


Jeżeli jesteś studentem i chcesz pracować w USA w czasie wakacji, chciałbyś zdobyć doświadczenie lub odbyć trening w swoim zawodzie, poszerzyć wiedzę, zdobyć nowe umiejętności, skonfrontować swoje wyniki naukowe z wynikami kolegów uczonych w USA, albo jeśli jesteś zaproszony jako wykładowca - wiza J1 jest dla ciebie.
Możesz się o nią starać jako uczeń szkoły średniej, albo jako student dowolnego kierunku i z wielu różnych powodów. Możesz się też o nią starać jeśli jesteś nauczycielem, profesorem, wykładowcą albo naukowcem prowadzącym badania w dowolnej dziedzinie. Możesz być astrofizykiem albo inżynierem, businessmanem albo lekarzem. Możesz też być nianią do dzieci, mieszkać z amerykańską rodziną i chodzić do szkoły. Wiza J1 jest najbardziej wszechstronną wizą ze wszystkich, umożliwijącą pobyt w USA przez kilka tygodni albo przez kilka lat. Umożliwia zdobycie wykształcenia albo pozwala tylko na sezonową pracę.


Web Analytics