E1 Handel Międzynarodowy map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pracownicze | E1 Handlowcy

E1 Handel Międzynarodowy


Wizy typu E zostały stworzone dla bardzo specyficznej grupy osób: handlowców i inwestorów. E1 - Treaty Traders Visa - to wiza dla obywateli krajów, z którymi Stany Zjednoczone utrzymują ścisłe związki handlowe, i którzy zamierzają prowadzić w USA działalność handlową, głównie pomiędzy swoim krajem pochodzenia, a USA.


Polski hit motoryzacyjny z lat 50-tych Mikrus Zdjęcie: Michał


Wymiana może dotyczyć nie tylko towarów i wyrobów, ale również technologii a nawet usług co oznacza, że kwalifikuje się prawie każda działalność pomiędzy krajem objętym umową handlową a USA. W praktyce może to więc być fabryka czegokolwiek, sprzedająca swoje wyroby w USA, albo przedsiębiorstwo kupujące wyroby amerykańskie z przeznaczeniem na eksport do kraju objętego umową. Wymiana może dotyczyć również usług w takich dziedzinach jak bankowość, turystyka (np. wycieczki organizowane w jednym z krajów albo w obu), transport, telekomunikacja (np. programy telewizyjne), itd. Co najmniej połowa takiej wymiany musi być pomiędzy USA a krajem pochodzenia i musi to być „duża” wymiana („substantial trade”).


Kto może uzyskać wizę E1


 • Aplikant musi być obywatelem kraju, z którym USA ma ważne umowy handlowe;
 • Przedsiębiorstwo, w imieniu którego osoba stara się dla siebie o wizę E1 musi być zarejestrowane w tym samym kraju;
 • Międzynarodowa wymiana handlowa prowadzona przez nowopowstałą firmę lub osobę na wizie E1 musi być „substantial” - to znaczy znacząca, spora;
 • Większość tej wymiany - minimum 50% - musi być pomiędzy krajem pochodzenia firmy lub osoby na wizie E1 i USA;
 • Osoba oddelegowana do prowadzenia działalności handlowej w USA musi być na stanowisku kierowniczym lub dyrektorskim (albo być właścicielem lub współwłaścicielem firmy co najmniej w 50 procentach), albo posiadać szczególne umiejętności lub znajomość zagadnień niezbędnych do normalnego funkcjonowania firmy lub oddziału w USA.

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę E1 musi wykazać, że wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych celem zorganizowania przedsiębiorstwa lub oddziału firmy zarejstrowanej w kraju objętym umowami handlowymi z USA, albo, że została oddelegowana przez główną firmę do pracy w nadzorze istniejącego już oddziału lub przedsiębiorstwa w USA, którego właścicielem (lub właściclem pakietu kontrolnego) jest firma lub osoba z kraju objętego umową handlową z USA.


Proces


Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA. Dotyczy to również wizy E1. Pozostałe wymagania są podobne jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych, chociaż dokumentacja musi być o wiele pełniejsza i bardziej szczegółowa.
Większość konsulatów przyjmuje zgłoszenia telefonicznie i wyznacza datę interview - spotkania z konsulem na rozmowę kwalifikacyjną. Wcześniej pocztą należy dostarczyć wypełnione formularze DS-156 i DS-157, oraz kopię paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego powrotu z USA (wiza E1 nie wymaga podania daty powrotu).


Dokumentacja


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Formularz DS-156E - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną dla Handlowca/Inwestora;
 • Dowód posiadania minimum jednego roku doświadczenia na stanowisku podobnym do tego, które aplikant obejmie w firmie w USA;
 • Dokładny życiorys (CV - resume);
 • Opis stanowiska i dokumentacja stwierdzająca, że będziesz pracował na tym konkretnym stanowisku a nie na żadnym innym (pismo od dyrekcji firmy, potwierdzenie, itp.) - jeśli jest to stanowisko kierownicze, lub że posiadasz umiejętności i doświadczenie niebędne dla funkcjonowania firmy w USA jeśli stanowisko nie jest kierownicze;
 • Dokumentacja wskazująca na działalność firmy: przelewy bankowe, zamówienia, zrealizowane kontrakty, kwity sprzedaży i dowody dystrybucje, umowy na miejscu, listy przewozowe, itd.;
 • Dowód istnienia firmy w USA: dokumenty korporacyjne, umowy partnerskie, pokwitowania, dokumentacja dotycząca pracowników, licencje, zezwolenia, itd. - LUB - plan stworzenia nowej firmy albo oddziału;
 • Dowód obywatelstwa właścicieli lub inwestorów którzy stworzyli firmę w USA i dokumentacja dotycząca firmy-matki w kraju objętym wymianą handlową z USA: paszporty, dowody rejestracji, dokumentacja korporacyjna, stały adres, strony internetowe, publikacje reklamowe, itd. („narodowość” firmy);
 • Dowody prowadzenia działalności handlowej pomiędzy firmą-matką a oddziałem w USA: zamówienia, dowody wpłat, przelewy, dokumenty celne, listy przewozowe i rachunki magazynowe, itd. LUB w przypadku wyjazdu w celu stworzenia nowego oddziału lub firmy - dowody istnienia wymiany handlowej pomiędzy krajem objętym umowami a USA;
 • Każda dodatkowa dokumentacja wkazująca, że biznes jest prawdziwy, że wymiana rzeczywiście jest prowadzona i dotyczy towarów, usług lub technologii;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie


Przedsiębiorstwo lub oddział musi być własnością firmy lub osoby-obywatela kraju objętego umową (przynajmniej w 50%), ale musi być zorganizowane i zarządzane zgodnie z amerykańskimi przepisami. Przedsiębiorstwo może, a nawet powinno, zatrudniać amerykańskich pracowników, chociaż nie jest to wymagane. Opis wizy E1 na oficjalnej stronie Departamentu Stanu nie wspomina o takiej konieczności, z drugiej strony jednak, jeśli firma ma działać prężnie na pewno będzie potrzebować pracowników, a wiza E1 nie pozwala na wysyłanie do USA pracowników niższego szczebla, urzędników, kierowców, itd. A zatem zatrudnienie pracowników amerykańskich jest przeważnie koniecznością i jest bardzo mocno brane pod uwagę. Przedsiębiorstwo nie tylko działa, ale dodatkowo tworzy nowe miejsca pracy.

E1 jest wydawana na okres dwóch lat i pozwala na nieograniczoną ilość przedłużeń o kolejne 2 lata każdorazowo i nie narzuca żadnych restrykcji w podróżowaniu po USA i za granicę. W praktyce, dopóki istnieje i działa firma, można być w USA prawie na stałe i wyjeżdżać i wracać nieograniczoną ilość razy. E1 może też być wydana większej ilości pracowników: managerom, kierownikom działów, itd.
Wizę E1 może też otrzymać najbliższa rodzina głównego aplikanta: żona lub mąż, oraz dzieci poniżej 21 lat, a żona czy mąż mogą otrzymać zezwolenie na legalną pracę. E1 uprawnia również do sprowadzenia lub zabrania ze sobą pracowników domowych (możliwości finansowe muszą być wykazane - pracownik domowy na wizie nieimigracyjnej nie ma prawa do pracy gdzie indziej, ale musi otrzymywać wynagrodzenie zgodne ze stawkami w USA według wytycznych Departamentu Pracy). Wiza E1 uprawnia również dzieci poniżej 21 lat do nauki lub studiowania w USA bez konieczności starania się o wizę studencką F1. Z E1 można łatwo zmienić status na każdy inny, można też starać się o pobyt stały (sponsorstwo rodzinne, sponsorstwo pracownicze, EB1-A - Szczególne Umiejętności, EB1-C -  Międzynarodowy Dyrektor lub Manager, albo przez National Interest Waiver).

Jak już wspomniano, E1 jest najczęściej wydawana osobom delegowanym do już istniejących firm, ale nie jest to zasada. Zgodnie z przepisami, warunkiem otrzymania tej wizy jest istniejąca wcześniej i udokumentowana WYMIANA handlowa pomiędzy krajem pochodzenia osoby a Stanami Zjednoczonymi. Na wizie E1 można więc również wjechać celem zorganizownia nowej firmy lub oddziału bez konieczności wcześniejszej inwestycji pod warunkiem, że istnieją fundusze przeznaczone specjalnie na ten cel i jedyne co powstrzymuje firmę główną (lub właściciela) od uruchomienia tych funduszy jest oczekiwanie na przyznanie wizy. Mogą to być fundusze albo gwarancje finansowe z banków (lub letters of credit) pochodzące z jakiegokolwiek kraju, niekoniecznie z kraju gdzie jest zarejestrowana firma-matka, mogą nawet pochodzić ze źródeł w USA (E1 NIE jest wizą inwestycyjną) ale osoba na E1 musi mieć nad nimi kontrolę (być uprawniona do ich użycia).

Oficjalny opis E1 podaje, że wymiana handlowa musi być „substantial” - znacząca, duża lub spora. Nie ma żadnych konkretnych wytycznych jakie sumy czy obroty mogą już być uznane za „substantial”, a jakie jeszcze nie. Uznaje się więc, że firma bądź oddział w USA musi przynosić dochody wystarczające przynajmniej do utrzymania osoby (lub osób) oddelegowanej i jej/jego rodziny, jeśli mieszkają razem w USA. Przez jakiś czas (również niesprecyzowany) pracownik na E1 może być utrzymywany przez firmę-matkę. W przypadku wyjazdu w celu zorganizowania oddziału konsul na pewno zażąda dodatkowych informacji takich jak np. business plan, planowane obroty i wymiana, itp.


Web Analytics