L1 Transfer korporacyjny map1 map2 map5

Thursday, Jun 20th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pracownicze | L1 Transfer korporacyjny

L1 Transfer korporacyjny


Wiza L1 pozwala przedsiębiorstwom na przenoszenie kluczowych pracowników z zagranicy do USA i jest chyba jedyną o tak szerokim zakresie zastosowania. O wydanie L1 może wystąpić firma amerykańska posiadająca oddziały lub filie w innych krajach, albo firmy zagraniczne posiadające oddziały w USA. Mogą to być również firmy międzynarodowe działające lub rozpoczynające działalność w USA.


Spotkanie zarządu Zdjęcie: Voka Kamer van Koophandel Limburg


Organizacja transferująca pracowników (qualifying organization - sponsor) nie musi być dochodowa, może też być organizacją charytatywną, edukacyjną albo nawet o charakterze religijnym. Oficjalna definicja Urzędu Imigracyjnego stwierdza, że organizacja kwalifikująca się do wystąpienia o wizę L1 może być firmą-matką (parent), oddziałem (branch), filią (affiliate) lub firmą pomocniczą, kooperantem (subsidiary). Organizacje mogą mieć gówną siedzibę w USA i oddziały zagranicą, lub odwrotnie, firma główna może być w innym kraju a oddział w USA, ale podanie musi złożyć organizacja znajdująca się fizycznie w USA, bez względu na to czy jest firmą-matką czy oddziałem. Sponsorem transferowanych pracowników może więc być na przykład przedsiębiorstwo amerykańskie posiadające file zagranicą, albo przedsiębiorstwo zagraniczne (z główną siedzibą w innym kraju) posiadające oddział w USA. Organizacja musi aktywnie działać w Stanach Zjednoczonych (oraz w jeszcze jednym kraju, co jest oczywiste – inaczej nie byłoby transferu).

Aktywna działalność organizacji może być trudna do udokumentowania w przypadku organizacji niedochodowych (non-profit), dlatego kryterium rozstrzygającym jest zatrudnienie. Jeśli są pracownicy, to organizacja na pewno działa.

Proces wizowy wymaga zatwierdzenia wcześniej petycji pracowniczej (formularz I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker).


Kto może uzyskać wizę L1


Wiza L1 to właściwie dwie wizy: L1-A - przeznaczona dla członków zarządów przedsiębiorstwa lub organizacji - dyrektorów działów, managerów, prezesów i prezydentów korporacji (dwie podkategorie managers i executives) i L1-B - dla osób ze specjalistyczą wiedzą, wykształceniem i/lub doświadczeniem na kluczowych stanowiskach technicznych (innych niż ścisły zarząd), niezbędnych do właściwego finkcjonowania przedsiębiorstwa (oddziału, filli, itd.).

 • Pracownicy zarządów (L1-A) i pracownicy ze specjalistycznym wykształceniem i/lub doświadczeniemie (L1-B) amerykańskich przedsiębiorstw lub organizacji posiadających filie lub kooperantów w innych krajach;
 • Pracownicy zarządów (L1-A) i pracownicy ze specjalistycznym wykształceniem i/lub doświadczeniemie (L1-B) przedsiębiorstw lub organizacji zagranicznych posiadających filie lub kooperantów w USA;
 • Osoba przenoszona na stanowisko w USA musi udokumentować zatrudnienie w ścisłym zarządzie firmy zagranicznej, lub na stanowisku wymagajacym specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, przez co najmniej rok w okresie ostatnich trzech lat.
 • Osoby przenoszone do USA muszą objąć podobne stanowiska jak w poprzedniej firmie (prezes zarządu nie może w filii w USA pracować jako portier).

Kto może sponsorować na wizę L1


 • Przedsiębiorstwo lub organizacja zagraniczne posiadające fillie lub oddziały (albo joint venture) w USA, oraz firmy amerykańskie posiadające oddziały zagranicą;
 • Musi istnieć ścisły i udokumentowany związek biznesowy pomiędzy obydwoma firmami lub oddziałami;
 • Obydwa oddziały lub kooperujące firmy muszą być biznesowo aktywne, działać prowadząc handel, wymianę, produkcję lub prowadzić inną dziłąlność, w tym niedochodową (non-profit) - wiza L1 traci ważność natychmiast jeśli jeden z oddziałów zostaje zamknięty lub zlikwidowany, albo jeśli z jakichś powodów przestają istnieć związki pomiędzy nimi.

L1 jest stosunkowo* łatwa do uzyskania w przypadku instniejących i działających już przedsiębiorstw i firm, ale można ją również uzyskać jeśli firma zagraniczna planuje otwarcie filli lub oddziału w USA i wysyła przedstawicieli do ich uruchomienia (w niektórych przypadkach właściwsza może być wiza E1 albo E2), a kluczowy personel zarządzający pozostanie w USA na dłużej żeby prowadzić nową firmę.


* stosunkowo łatwa do uzyskania tylko w porównaniu z uzyskaniem tej wizy dla osoby delegowanej do USA celem założenia nowej firmy (oddziału). Uzyskanie wizy L1 jest w rzeczywistości trudne i udaje się w niewielkim procencie, zwłaszcza uzyskanie L1B opartej na specjalistycznej wiedzy. Bardzo wiele podań kończy się odmową z wyjaśnieniem, że kandydat nie posiada wiedzy specjalistycznej, często bez względu na przedłożoną dokumentację, którą prawie zawsze można uznać za niewystarczająca. W wielu zawodach (np. technologicznych, związanych z komputerami i programowaniem), udokumentowanie, że aplikant posiada specjalistyczną wiedzę (dodatkowo - ponadprzeciętną, "specjalną", wyjątkową) jest bardzo trudne, jeśli wręcz nie niemożliwe. Trochę łatwiej można uzyskać wizę L1A, która wymaga tylko udokumentowania, że kandydat zajmował wcześniej kluczowe stanowisko w zarządzie firmy (stanowisko managerskie) i będzie zajmował podobne stanowisko w USA, niż że posiada ponadprzeciętną wiedzę specjalistyczną, ponieważ nie ma żadnych konkretnych wytycznych określających co jest a co nie jest "wiedzą specjalistyczną", nie mówiąc już o wiedzy "ponadprzeciętnej". Przepisy są w tym względzie bardzo ogólne i zdawkowe pozwalające na szeroką interpretację, najczęściej niekorzystną dla aplikanta.

Odwołania od negatywnych decyzji (apelacje) udają się rzadko, ale mają szanse w przypadku rażących uchybień w argumentacji urzędu.


Osoba ubiegająca się o wizę L1 musi odbyć interview w konsulacie lub w ambasadzie;
Musi wykazać, że jest pracownikiem firmy lub oddziału poza USA przez co najmniej jeden rok w okresie ostatnich 3 lat na stanowisku kierowniczym, w ścisłym zarządzie, lub jako pracownik na stanowisku wymagającym specjalistycznego wykształcenia albo doświadczenia.


Proces


Wiza L1 jest wydawana na okres 3 lat (jeśli osoba wyjeżdza do istniejącej firmy) lub na rok (jeśli wyjeżdża z zadaniem stworzenia nowej firmy lub oddziału), z możliwością przedłużenia o kolejne dwa. Managerowie i pracownicy zarządu mogą przedłużyć pobyt o dodatkowe 2 lata. Ci pracownicy mogą łącznie przebywać w USA 7 lat.
Wiza jest wydawana na podstawie zatwierdzonej petycji pracowniczej, formularz I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker i skomplikowanej i szczegółowej dokumentacji. Urząd Imigracyjny (a także konsulat albo ambasada) mogą zażądać dokumentacji dotyczącej działania firmy lub oddziału w USA, łącznie z informacjami tak szczegółowymi jak zdjęcia biura lub hal fabrycznych, maszyn i narzędzi do produkcji, lub dokładnych opisów technik sprzedaży.


Dokumentacja firmy


 • Dokumentacja przedstawiająca szczegółowo związki organizacji w USA z organizacją zagraniczną, takie jak artykuły inkorporacji, sprawozdania miesięczne, roczne, kwartalne, dokumentacja dotycząca wymiany pomiędzy obydwoma organizacjami, certyfikaty własności, stocks, bonds, shares, etc.
 • Ewidencja przedstawiające stanowisko jakie osoba transferowana obejmie po przyjeździe do USA wraz ze schematem organizacyjnym: pozycja w zarządzie, pozycja managerska lub wymagająca specjalistycznej wiedzy, wykształcenia lub/i doświadczenia, z wyjaśnieniem dlaczego taka osoba jest niezbędna do normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa;
 • Ewidencja dokumentująca minimum roczne zatrudnienie transferowanego pracownika na podobnym stanowisku w firmie zagranicznej w okresie ostatnich 3 lat wraz z doumentacją wyjaśniającą, że osoba taka ma wystarczające kwalifikacje do objęcia stanowiska w USA;
 • Jeżeli transferowany pracownik ma w USA otworzyć nową firmę lub oddział, ewidencja przedstawiająca, że nowopowstała firma już ma, albo będzie miała, wymagane związki biznesowe z firmą zagraniczną (filią, oddziałem, kooperantem, itd.), że posiada pomieszczenia, biura lub hale fabryczne (w zależności od działalności) wystarczające do podjęcia i prowadzenia normalnych działań firmy, i że posiada wystarczające fundusze na otwarcie i prowadzenie firmy, oraz na utrzymanie transferowanego pracownika przez okres minimum jednego roku;
 • Petycja Pracownicza, Formularz I-129 – Petition for a Nonimmigrant Worker;
 • Opłata za petycję.

Przesiębiorstwa, oddzialy, kooperanci z firmą poza (lub w) USA lub inne organizacje (qualifying organizations) działające w USA przez co najmniej jeden rok i posiadające minimum trzy oddziały (w tym co najmniej jeden w USA) – oraz posiadające minimum 1,000 pracowników w USA, lub takie, które w ostatnich 12 miesiącach uzyskały wizy L1 dla co najmniej dziesięciu pracowników, albo posiadające w USA oddziały, kooperantów lub joint ventures, których łączny dochód brutto (obrót) przekracza 25 milionów dolarów rocznie, mogą się starać o tzw. Blanket Petition umożliwiającą nieskrępowany transfer pracowników pomiędzy lokalizacjami w USA i bez podawania szczegółow na temat przenoszonych pracowników. Osoby korzystające z Blanket Petition nie muszą być wyliczone w petycji (petycja besosobowa) i podają swoje dane dopiero w konsulacie albo w ambasadzie przy staraniu się o wize wjazdową. Osoby przebywające już w USA mogą być przenoszone swobodnie i bez powiadamiania Urzędu Imigracyjnego o takim przeniesieniu. Wymagania Blanket Petition są podobne, muszą być jednak spełnione powyższe warunki dotyczące dochodów, zatrudnienia lub okresu działalności w USA.
Blanket Petiton jest ważna przez 3 lata, ale może zostać przdłużona na czas nieograniczony.


Dokumentacja pracownika


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Kopia powiadomienia o zatwierdzeniu petycji pracowniczej, formularz I-767, Notice of Action;
 • Dokładny życiorys (CV – resume);
 • Dowód posiadania minimum jednego roku doświadczenia na stanowisku podobnym do tego, które obejmiesz w firmie w USA - managerskie, w zarządzie lub jako specjalista - zdobytego w ostatnich trzech latach w firmie zagranicznej;
 • Opis stanowiska i dokumentacja stwierdzająca, że będziesz pracował na tym konkretnym stanowisku a nie na żadnym innym (pismo od dyrekcji firmy, potwierdzenia, schemat organizacyjny firmy, itp.) – jeśli jest to stanowisko kierownicze (zarząd), lub że posiasz umiejętności i doświadczenie niezędne dla funkcjonowania firmy w USA, jeśli jest to stanowisko specjalistyczne;
 • Dowód istnienia firmy w USA: dokumenty korporacyjne, umowy partnerskie, pokwitowania, dokumentacja dotycząca pracowników, licencje, zezwolenia, itd. - LUB - plan stworzenia nowej firmy albo oddziału (część dokumentacji to kopie dokumentacji złożónej już przez sponsora w Urzędzie Imigracyjnym);
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie


Wiza L1 pozwala na pobyt przez 5, a nawet 7 lat, jeśli osobą sponsorowaną jest pracownik na stanowisku kierowniczym albo jest to pozycja w zarządzie firmy. Wiza pozwala na zabranie ze sobą najbliższej rodziny (żony lub męża i dzieci poniżej 21 lat w chwili wyjazdu, na wizach L2), którzy zachowują status tak długo jak osoba na L1 utrzymuje ważny status pobytowy. Żona lub mąż mogą uzyskać zezwolenie na pracę gdziekolwiek, również poza firmą sponsorującą. Zezwolenia na pracę nie mogą otrzymać dzieci osoby na L1. Co bardzo ważne, L1 nie wymaga utrzymywania stałego zamieszkania poza USA jak większość pozostałych wiz tymczasowych, ani nie wymaga wykazania mocnych związków z krajem pochodzenia, jak na przykład B2, i pozwala na równoczesne staranie się o stały pobyt (zielona karta). Co jednak najważniejsze, L1, jako wydawana osobom pracującym w ścisłym kierownictwie międzynarodowej firmy, właściwie od razu od momentu przyznania, kwalifikuje taką osobę do uzyskania stałego pobytu w kategorii EB1 - dyrektorzy i zarząd międzynarodowych firm działających w USA. Wymagania EB1 i L1 są prawie identyczne, a EB1 (Employment Based) jest prawdziwym Bentley’em pośród wszystkich rodzajów sponsorstwa pracowniczego, głównie dlatego, ponieważ nie wymaga Certyfikatu Zatrudnienia z Departamentu Pracy ani nawet oferty pracy, a sam proces trwa zaledwie kilka tygodni. Od osób na wizie L1 jednocześnie oczekujących na stały pobyt, nie wymaga starania się o Advanced Parole umożliwiający ponowny wjazd do USA.

Osoby na jakimkolwieki statusie nieimigracyjnym jednocześnie oczekujące na przyznanie stałego pobytu są „inadmissible” w razie wyjazdu - czyli nie mają prawa do wjazdu do USA do czasu zakończenia procesu uzyskania stalego pobytu. Osoba starająca się o stały pobyt udowodniła, że zamierza żyć na stałe w USA. W razie odmowy przyznania stałego pobytu osoba przebywająca w USA może się stać nielegalnym imigrantem. Osoba taka przed wyjazdem z USA powinna uzyskać Advance Parole, co zezwala na bezpieczny powrót.


Web Analytics