H1B Profesjonaliści i modelki (moda) map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pracownicze | H1B Profesjonaliści

H1B Profesjonaliści i modelki (moda)


Wiza H1B umożliwia amerykańskim pracodawcom zatrudnienie specjalistów i fachowców w zawodach wymagających specjalnego przygotowania zawodowego, treningu i umiejętności, oraz wyższego wykształcenia na poziome co najmniej Bachelor’s Degree lub jego odpowiednika.


Inspektorzy Zdjęcie: USACE


Uwaga: Bachelor’s Degree jest często uważany za odpowiednik europejskiego licencjatu, tym bardziej, że następnym stopniem powyżej Bachelor’s jest Master’s Degree. Poziomem wyższym od licencjatu jest w Europie magisterium, oba systemy wydają się więc podobne, albo nawet takie same. W rzeczywistości, Bachelor’s Degree to o wiele więcej niż licencjat i powinien być uważany za odpowiednik stopnia magistra. Bachelor’s Degree wymaga przeważnie 4 lat studiów i często dodatkowych kursów i kredytów. Prawie każdy polski stopień magistra jest pełnym ekwiwalentem stopnia Bachelor, a w wielu przypadkach może też być porównany z Masater’s Degree, zwłaszcza polskie studia 5-letnie.


Kluczowym słowem w oficjalnym opisie wizy H1B jest „...lub jego odpowiednik”. Oznacza to nie tylko odpowiednik w formalnym wykształceniu (dyplom), ale również odpowiednik równy Bachelor’s Degree ale uzyskany np. poprzez wieloletnie doświadczenie, niekoniecznie na uczelni. Ewaluacja wykształcenia niższego od Bachelor’s Degree ale wraz z doświadczeniem zawodowym dokonana przez agencję ewaluacyjną w USA może wskazywać, że osoba posiada ekwiwalent stopnia Bachelor’s poprzez kombinację wykształcenia i doświadczenia zawodowego, kursy, trening zawodowy, itp.


Specialty occupations


Wiza H1B pozwala na zatrudnianie cudzoziemców w zawodach określanych jako „specialty occupations”.
Appendix (dodatek) do listy zawodów uznawanych za kwalifikujące do sponsorstwa na stały pobyt zawiera również listę zawodów uznawanych za „professional” i wymagających specjalnego traktowania w procesie o sponsorstwo. Nie jest pewne czy zawody te są również uznawane za „specialties” w rozumieniu zawodów kwalifikujących się do H1B, ale trudno sobie wyobrazić dwie różne listy zawodów „professional” (albo „specialty). Uznajemy więc, że lista zamieszczona w Appendix (chociaż dotyczy sponsorowania na pobyt stały) może być stosowana w odniesieniu do H1B. Nie ma szczegółowych informacji które zawody lub pozycje mogą być uznane za „specialty occupations”, poza ogólnym stwierdzeniem o wyższym wykształceniu - lub jego ekwiwalencie. Uznaje się więc, że zawody takie jak programista komputerowy, elektronik, informatyk, dietetyk, projektant stron internetowych albo projektant mody albo wnętrz, grafik, artysta malarz, muzyk, dziennikarz, technolog żywienia - oraz - farmaceuta, inżynier, ortopeda, stomatolog, architekt, matematyk, fizyk, chemik, metalurg, archeolog, historyk, językoznawca, itd. - wszystkie kwalifikują cudzoziemca do starania się o wizę H1B. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, rzecz najczęściej rozstrzygają kwalifikacje zawodowe określone przepisami Departamentu Pracy, oraz ewaluacja dyplomu i doświadczenia zawodowego dokonana przez uznaną firmę.


Kto może uzyskać wizę H1B


 • Osoby w zawodach wymagających szczególnych umiejętności i treningu oraz wykształcenia na poziomie co najmniej Bachelor’s Degree;
 • Osoby posiadające zezwolenia, licencje lub uprawnienia normalnie wymagane do wykonywania zawodu, lub udokumentowane osiągnięcia zawodowe pozwalające na uznanie doświadczenia i umiejętnosci za rownorzędne stopniowi Bachelor’s;
 • Modelki i modele mający już znaczący dorobek zawodowy lub osiągnięcia, udokumentowane wcześniejsze uczestnictwa w pokazach mody, itd.;
 • Osoby przyjeżdżające do USA w celu prowadzenia prac badawczych lub rozwijania technologii, budowy obiektów lub rozwijania innych projektów pod warunkiem, że są to prace pod zarządem Departamentu Obrony;

Kto może sponsorować na wizę H1B


 • Każde przedsiębiorstwo lub organizacja oferujące miejesce pracy w zawodzie wymagającym doświadczenia, znajomości zagadnień zawodowych lub umiejętności normalnie zdobywanych w toku studiów na poziomie Bachelor’s Degree, lub ekwiwalent;
 • Bachelor’s Degree lub ekwiwalent jest normalnie minimalnym wymogiem dla oferowanego stanowiska;
 • Firma lub organizacja, której dochody wystarczają lub przewyższają zobowiązania finansowe wynikające z zatrudnienia nowego pracownika, zgodnie ze standardami Departamentu Pracy;
 • Firma musi wykazać w toku procesu o zatwierdzienie tymczasowego certyfikatu zatrudnienia, że próbowała najpierw – bezskutecznie - zatrudnić pracowników amerykańskich, i że chce zatrudnić cudzoziemca tylko dlatego, ponieważ na lokalnym rynku pracy nie jest w stanie znaleźć osób chętnych bądź zdolnych do wykonywania zadań wymaganych od pracownika na danym stanowisku.
 • Oferowana stawka płac musi być co najmniej taka sama lub przewyższać stawki oferowane pracownikom amerykańskim zgodnie z zaleceniami Departamentu Pracy (Prevailing Wage).

Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę H1B musi wykazać, że posiada wykształcenie, doświadczenie, kursy i umiejętności wymagane na oferowanym stanowisku. Wszystko w postaci tłumaczeń zaświadczeń z pracy, dyplomów i certyfikatów. Przydaje się bardzo ewaluacja wykształcenia i doświadczenia.


Proces


Wiza H1B jest wydawana na okres 3 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 3, ale podlega ograniczeniom ilościowym: rocznie może być wydanych tylko 65 tysięcy wiz, plus dodatkowo 20,000 dla osób z tytułami naukowymi wyższymi niż Bachelor’s Degree (rok fiskalny stosowany przez rząd USA trwa od 1 października do 30 września - nowe pule wiz objętych rocznymi kwotami ilościowymi wchodzą w życie 1 października a nie 1 stycznia). Do H1B kwalifikują się również znane modelki i modele przyjeżdżający do USA w ramach kontraktów i umów o pracę, bez względu na posiadane wykształcenie.
Po sześciu latach (3 lata plus 3-letnie przedłużenie) pracownik może się starać ponownie o status H1B dopiero po rocznym pobycie w kraju pochodzenia. Osoby na H1B oczekujące na zmianę statusu na pobyt stały na podstawie sponsorstwa pracodawcy albo na podstawie sponsorstw rodzinnych, mogą uzyskiwać przedłużenia pobytu poza okres 6 lat i bez konieczności opuszczania USA. Takie przedłużenia są każdorazowo wydawane na okres jednego roku i uprawniają do kontynuowania zatrudnienia u sponsorującego pracodawcy.
H1B wymaga dwustopniowego procesu: zatwierdzenia certyfikatu zatrudnienia przez Departament Pracy (Labor Condition Application, formularz ETA 9035E), oraz zatwierdzenia przez Urząd Imigracyjny petycji dla pracownika tymczasowego (Petition for a Non-immigrant Worker, formularz I-129). Cudzoziemiec nie może uzyskać wizy ani statusu H1B samodzielnie, bez zatwierdzonej aplikacji i petycji, ale podczas pobytu na H1B może zmienić pracodawcę-sponsora (wymagana jest nowa petycja I-129).
Jeżeli osoba sponsorowana przebywa w USA, może rozpocząć pracę w sponsorującej go firmie natychmiast po otrzymaniu zatwierdzenia petycji. Jeśli przebywa poza USA, po otrzymaniu od pracodawcy zatwierdzonej petycji musi odbyć interview w konsulacie lub ambasadzie i otrzymać promesę wizową uprawniającą do wjazdu do USA.


Dokumentacja


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Kopia zatwierdzenia petycji, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Dokumentacja potwierdzająca wykształcenie, doświadczenie, odbyte kursy oraz – o ile możliwe – ewaluacja wykształcenia i doświadczenia dokonana przez amerykańską firmę ewaluacyjną uznawaną przez Urząd Imigracyjny;
 • List od pracodawcy przedstawiający oferowane stanowisko i stawkę płac;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: wymagana dokumantacja jest nieco inna w przypadku zmiany statusu na H1B jeśli już przebywasz w USA na innym statusie nieimigracyjnym.


Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie


H1B, pomimo pewnych ograniczeń (koniecznośc pracy u sponsora i nigdzie indziej), daje cały szereg możliwości i udogodnień. Pomimo trodności i kosztów związanych z przeprowadzeniem procesu sponsorowania, zwłaszcza dla pracodawcy (ceretyfikat tymczasowego zatrudnienia z Departamentu Pracy, petycja), tysiące podań jest składanych każdego roku. I pomimo dość sporego spadku zainteresowania wizami H1B w ostatnich 2 latach (kryzys i ogólna sytuacja ekonomiczna w USA), tysiącom, albo raczej dziesiątkom tysięcy firm i zakładów wciąż opłaca się inwestować w skomplikowaną procedurę, płacić za petycje i pokrywać koszta honorariów adwokackich tylko po to, żeby zatrudnić na kilka lat cudzoziemca. Więc coś w tym jest.

Popularność wizy H1B polega też na tym, że jest to jedna z zaledwie kilku wiz z kategorii "Dual Intent" (podwójnego zamiaru), pozwalająca na jednoczesne staranie się o stały pobyt, nawet przez tego samego sponsora.


Web Analytics