P1 Sport i rozrywka map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pracownicze | P1 Sport i rozrywka

P1 Sport i rozrywka


P1 to w rzeczywistości dwie wizy: P1-A, obejmująca sportowców indywidualnych i zespoły sportowe, i P1-B, członków zespołów rozrywkowych i cyrków. Zarówno sportowcy jak i drużyny, oraz zespoły muzyczne lub rozrywkowe muszą mieć międzynarodową sławę, a impreza lub wydarzenie, w którym wezmą udział w USA muszą być również na poziomie i o znaczeniu międzynarodowym.


Orkiestra Mariachi Vargas de Tecalitlan Guadalajara, Meksyk Zdjęcie: Gerardo Gonzalez


Mogą to więc być międzynarodowe mecze piłkarskie (nie towarzyskie), walki bokserskie sławnych zawodników, występ zespołu rockowego lub orkiestry symfonicznej o międzynarodowej sławie, albo występ znanego cyrku. Indywidualni artyści cyrkowi angażowani do pracy w cyrku amerykańskim mogą również uzyskać wizę P1-B. Artyści, sportowcy lub wykonawcy estradowi nie posiadający międzynarodowej sławy i udający się do USA np. na rozgrywki ligowe, albo żeby wystąpić podczas jakiegoś wydarzenia o charakterze charytatywnym, powinni się starać o wizę B1 lub B2, nawet jeśli ich występ wiąże się z nagrodą pieniężną.

Minimum 75% członków zespołu estradowego musi mieć na swym koncie aktywną współpracę z zespołem w ciągu co najmniej jednego roku poprzedzającego złożenie podania o wizę P1-B (wymóg nie obowiązuje sportowców ani artystów cyrkowych), a zespół musi mieć poważny dorobek wypracowany na przestrzeni dłuższego czasu. Wizy są coprawda wydawane indywidualnie, ale calej grupie i pojedyncza osoba, nawet o największej sławie nie może jej otrzymać samodzielnie. Liczy się dorobek zespołu jako całości a nie osiągnięcia pojedynczych artystów. Niewystarczająca jest również sama ranga wydarzenia. Dlatego nikomu nieznany zespół muzyczny z Pcimia, zaproszony do występów na największym międzynarodowym wydarzeniu muzycznym dekady, o którym piszą wszystkie gazety świata, nie otrzyma wiz P1-B. Podobnie nie otrzymałby jej Tom Jones u szczytu swojej sławy, ponieważ nie jest ona przeznaczona dla pojedynczych artystów estradowych nawet najwyższej klasy. Potrzebna jest kombinacja znaczenia i sławy artystów czy sportowców, oraz ranga imprezy (sportowcy mogą otrzymać P1-A indywidualnie). Do wiz P1-A i P1-B kwalifikują się również osoby z niezbędnego personelu sportowców i artystów.

Proces wizowy wymaga zatwierdzenia wcześniej petycji pracowniczej (formularz I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker) osobno dla czlonków zespolu lub sportowców i osobno dla członków personelu. Kongres przyznaje 25 tysięcy wiz P1 rocznie.


Uwaga: Urząd Imigracyjny albo ambasada (Departament Stanu) może częściowo uchylić wymóg minimum rocznej współpracy 75% członków grupy w sytuacjach wyjątkowych. Przykładem może być choroba albo niemożność odbycia koncertu lub występu przez jedngo lub więcej czlonków zespołu, którzy w takiej sytuacji są chwilowo zastępowani przez innych artystów lub muzyków.


Kto może uzyskać wizę P1


 • Znani i wybitni sportowcy indywidualni biorący udział w wydarzeniu sportowym wysokiej rangi, nie kwalifikujący się do wizy O1;
 • Znane drużyny piłkarskie, hokejowe, siatkarskie, koszykarskie, itd. biorące udział w międzynarodowych meczach lub innych imprezach o podobnej randze;
 • Zagraniczne cyrki występujące w USA przez określony czas;
 • Artyści w branży rozrywkowej, zespoły muzyczne o poważnym dorobku artystycznym uznanym na międzynarodowych scenach, zespoły taneczne, kabaretowe i teatralne, itd. występujące jako grupa.
 • Osoby towrzyszące sportowcom lub artystom estradowym i cyrkom stanowiące zespół fachowców nieodzownych w realizacji produkcji, meczu, spotkania czy koncertu. Mogą to być masażyści, trenerzy, sędziowie, operatorzy światła i obsługa sceniczna, specjaliści od dźwięku, operatorzy kamer, kierowcy, itd.

Kto może sponsorować na wizę P1


 • Przedsiębiorstwo, organizacja albo promotor w USA, który przedłoży szczegółową dokumentację dotyczącą wyarzenia, meczu czy koncertu, na który zaprasza zagranicznych sportowców albo artystów estradowych. Pracodawcą-sponsorem może więc być:
 • Producent lub promotor wydarzeń sportowych wysokiej rangi, kluby sportowe i inne organizacje;
 • Firmy rozrywkowe, producenci i organizatorzy koncertów międzynarodowych, itd.;
 • Zagraniczne przedsiębiorstwo rozrywkowe, promotor lub producent działający za pośrednictwem amerykańskiego agenta.

Wymagania


 • Organizacja sponsurująca w USA musi uzyskać przychylną opinię organizacji ekspertów lub związku zawodowego oraz złożyć i uzyskać zatwierdzenie petycji pracowniczej;
 • Osoba ubiegająca się o wizę P1 musi wykazać, że jest rzeczywiście osobą szeroko znaną a jej uzdolnienia są na poziomie dużo ponad-przeciętnym.
 • Musi się legitymować sławą, rozgłosem lub uznaniem w postaci nagród albo wyróżnień międzynarodowych, takich jak wygrane mecze na szczeblu międzynarodowym, pasy mistrzowskie, nagrane płyty, itd. Pośrednim dowodem statusu takich osób są informacje dotyczące ilości sprzedanych płyt w innych krajach, ilość dni na zagranicznych i krajowych listach przebojów, ilość biletów sprzedanych na koncertach lub meczach, artykuły prasowe, wzmianki w telewizji lub radio i wszelkie inne informacje pomocne w ustaleniu, że sportowiec czy artysta jest znany i sławny we wlasnym kraju i poza jego granicami;

Proces


Wizy P1 nie można otrzymać samodzielnie bez złożonej wcześniej przez pracodawcę (sponsora) lub agenta występującego w jego imieniu, i zatwierdzonej przez Urząd Imigracyjny petycji pracowniczej (formularz I-129, Petition for a Non-Immigrant Worker). P1-B jest wydawana na czas trwania wydarzenia, w którym artyści mają wziąć udział, albo na rok, z możliwością przedłużania co rok (maksymalny pobyt nie może przekroczyć 10 lat). P1-A może być jednorazowo wydana na okres 5 lat, sportowcy indywidualni mogą przedłużyć status pobytowy o kolejne 5, a drużyny sportowe mogą przedłużać status wielokrotnie, każdorazowo o rok (maksymalny pobyt nie może przekroczyć 10 lat). Przedłużenie statusu wymaga za każdym razem nowej petycji pracowniczej (formularz I-129, Petition for a Non-Immigrant Worker) i dokumentacji od pracodawcy wyjaśniającej przyczyny przedłużenia. Osoby towarzyszące przedłużają pobyt używając standardowego formularza I-539, Application to Extend/Change Nonimmigrant Status, pod warunkiem, że osoba na P1 utrzymuje nadal ważny status.
Jeżeli osoba sponsorowana przebywa w USA, może rozpocząć pracę w sponsorującej go organizacji natychmiast po otrzymaniu zatwierdzenia petycji. Jeśli przebywa poza USA, po otrzymaniu od sponsora zatwierdzonej petycji musi odbyć interview w konsulacie lub ambasadzie i otrzymać promesę wizową uprawniającą do wjazdu do USA.


Dokumentacja sponsora


 • Petycja pracownicza, formularz I-129, Petition for a Non-Immigrant Work;
 • Pisemna opinia wydana przez organizację ekspertów działającą w dziedzinie, w której osoba ma być sponsorowana, lub przez eksperta upoważnionego do wydawania takich opinii (może to być również opinia wydana przez związki zawodowe);
 • Kopia kontraktu określającego warunki zatrudnienia, wysokość zarobków, itd.;
 • Szczegółowa dokumentacja określająca plan pobytu, opis wydarzenia, meczu lub serii spotkań sportowych, koncertów lub występów estradowych, czas trwania poszczególnych etapów i ogólny okres pobytu;
 • Opłata za petycję.

Dokumentacja pracownika


Sportowcy (P1-A): dokumentacja przedstawiająca krajowe i międzynarodowe uznanie w postaci przynajmniej 2 spośród następujących rodzajów ewidencji:

 • Udział w poprzednich wydarzeniach sportowych wysokiej rangi w USA;
 • Udział w międzynarodowych spotkaniach i meczach w reprezentacji narodowej albo w spotkaniach wysokiej rangi;
 • Udział w spotkaniach i meczach w USA na poziomie międzyuczelnianym;
 • oPisemna rekomendacja lub oświadczenie wysokiego rangą urzędnika w amerykańskiej lidze sportowej lub urzędnika zarządu przedstawiający osiągnięcia i międzynarodowe uznanie drużyny lub indywidualnego sportowca;
 • Pisemna rekomendacja albo opinia wystawiona przez znaną osobistość w mediach lub znanego sprawozdawcę sportowego, albo przez znanego eksperta w danej dziedzinie sportu (sądzimy, że rekomendacja wspomnianego wcześniej Don’a Kinga wystarczy aby wizę otrzymał każdy bokser);
 • Jeżeli zawodnik lub jego drużyna sportowa reprezentują dyscypliny, w których stosuje się ranking, dokumentacja przedstawiająca miejsce sportowców na międzynarodowej liście rankingowej;
 • Medale olimpijskie, wygrane mecze lub olimpiady, pasy mistrzowskie – wszystko to co pozwala przedstawić wysokie osiągnięcia sportowe osoby lub grupy.

Artyści estradowi, zespoły muzyczne (P1-B): dokumentacja przedstawiająca krajowe i międzynarodowe uznanie w postaci przyznanych nagród międzynarodowych lub nominacje do takich nagród, udział w międzynarodowych festiwalach, konkursach, wysokie miejsca na listach przebojów, popularność płyt lub produkcji video, liczba sprzedanych biletow na koncertach, częstotliwość i miejsca koncertów, itd., lub przynajmniej 3 spośród następujących rodzajów ewidencji:

 • Udział w poprzednich (lub zakontraktowany udział w przyszłych) wydarzeniach jako głowny lub wiodący zespół w całej produkcji wysokiej rangi, takiej jak festiwale czy wielkie transmisje telewizyjne. Również dokumenatcja w postaci recenzji takich festiwali czy koncertów, ich reklam i ogłoszeń, ocen w prasie i artykułach, kontrakty z organizatorami, etc.;
 • Recenzje, artykuły, materiały drukowane i filmowe na temat zespołu, jego osiągnięć i rankingu, najlepiej w skali międzynarodowej, pozytywne oceny krytyków i specjalistow w danej dziedzinie;
 • Dokumentacja przedstawiająca sukces komercyjny taka jak dowody sprzedaży płyt, ilośc sprzedanych biletów na koncertach i występach, częstotliwość występów i ranga organizatorów zapraszających zespól na występy i imprezy, w których biorą udział;
 • Artyści sceniczni i estradowi nie mogą być nisko opłacani. Jednym z ważnych warunków otrzymania wizy (również zatwierdzenia petycji) są wysokie lub bardzo wysokie zarobki w przeszłości i te oferowane grupie przez amerykańśkiego sponsora.

Dokumentacja pracownika - proces konsularny


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Kopia powiadomienia o zatwierdzeniu petycji pracowniczej, formularz I-767, Notice of Action;
 • Dokładny życiorys (CV – resume);
 • Wszelka dostępna ewidencja wskazująca na wybitną pozycję aplikanta w sporcie, w sztuce cyrkowej lub w sztuce estradowej - kopie dokumentacji załączonej wcześniej przez sponsora do aplikacji pracowniczej składanej w Urzędzie Imigracyjnym;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie


Wiza P1 pozwala artystom scenicznym i estradowym na odbywanie koncertów i sportowcom lub drużynom sportowym na udział w  międzynarodowych meczach, za które otrzymają legalną zapłatę. P1 jest wizą pracowniczą. Osoby towarzyszące - żona, mąż lub dzieci poniżej 21 lat - mogą otrzymać wizę pochodną P4, która nie uprawnia do pracy, ale pozwala na naukę lub studiowanie bez konieczności zmiany statusu na studencki.
Osoba na wizie P1 może zmienić sponsora i zacząć pracować gdzie indziej. Jeśli oryginalna petycja była składana przez sponsora, nowa petycja (formularz I-129, Petition for a Nonimmigrant Work) jest traktowana jako całkiem nowe zatrudnienie i nowy status. Jeśli jednak oryginalną petycję składał agent, petycja w imieniu nowego sponsora jest traktowana jak przedłużenie statusu (petycja jest wymagana przy każdym przedłużeniu nawet przez tego samego sponsora).


Web Analytics