H3 Trening zawodowy map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pracownicze | H3 Trening zawodowy

H3 Trening zawodowy


Wiza H3 umożliwia odbycie treningu zawodowego - również płatnego - i trwającego nawet do dwóch lat. W klasyfikacji H3 istnieją dwie osobne kategorie: trening zawodowy pozwalający na pobyt do 24 miesięcy, oraz Special Exchange Visitor - program pozwalający na odbycie w USA specjalistycznego treningu w dziedzinie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, trwający nie dłużej niż 18 miesięcy. Obydwie kategorie wymagają udokumentowania związków z krajem pochodzenia oraz chęci powrotu.


Trening zawodowy, Norwalk, California  Zdjęcie: Parker Knight


Pierwsza kategoria nie ma ograniczeń ilościowych, natomiast w kategorii Special Exchange Visitor wydawanych jest rocznie zaledwie 50 wiz. Głównym kryterium uzyskania wizy H3 jest niedostępność specjalistycznego treningu w danej dziedzinie w kraju pochodzenia aplikanta. H3 nie zezwala na przedłużenie pobytu ani na zmianę statusu jeśli osoba na tej wizie wykorzystała cały dozwolony czas pobytu. Zmiana statusu jest możliwa tylko w trakcie ważności wizy H3.


Kto może uzyskać wizę H3


Opis wizy H3 na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego wylicza kategorie i rodzaje treningu uprawniającego do otrzymania tej wizy. Są to zawody w rolnictwie, handlu, finansach, przemyśle, telekomunikacji, transporcie, w agencjach rządowych oraz "w innych zawodach". Strona Urzędu Imigracyjnego w podtytule Trainees podaje rownież "Other professions”, wydaje się więc logicznym wniosek, że do H3 kwalifikuje się w zasadzie każdy, kto planuje odbyć trening na poziomie profesjonalnym. Jedynym rodzajem treningu na pewno nie kwalifikującym się do H3, jest trening w zawodach medycznych (strona wyjaśnia: "other than graduate medical education or training").


Uwaga: tak samo jak w przypadku prawie wszystkich innych wiz tymczasowych, jednym z podstawowych wymogów jest wykazanie mocnych związków z krajem, czyli przedstawienie wszystkiego tego co pozwoli konsulowi uwierzyć, że nie staniesz się nielegalnym imigrantem ani nie zostaniesz w USA poza ważność wizy.


Wymagania


 • Osoba ubiegająca się o wizę H3 musi wykazać, że posiada wymagane wykształcenie, doświadczenie, kursy lub umiejętności kwalifikujące do profesjonalnego kursu i do wizy H3;
 • Dokumentacja przygotowana przez sponsora przedstawiająca dokładnie cały przebieg kursu lub treningu z podaniem liczby godzin spędzanych tygodniowo w klasie (część teoretyczna) i poświęconych na praktyczny trening zawodowy (hands-on training);
 • Wyjaśnienie dlaczego potrzebujesz treningu lub kursu i w jaki sposób będzie on przydatny w twojej dalszej karierze zawodowej;
 • Wyjaśnienie dlaczego treningu oferowanego w USA nie możesz odbyć u siebie;
 • Nie zostaniesz formalnie zatrudniony przez sponsora, chyba że takie zatrudnienie (praca) jest nieodłączną częścią programu.
 • Musisz wykazać mocne związki z krajem pochodzenie, listy od pracowdawców z ofertami pracy po powrocie, plany byznesowe, itp.;

Osoby wyjeżdżające na trening w zakresie opieki nad dziećmi niepołnosprawnymi (umysłowo lub fizycznie) muszą przedstawić dodatkową dokumentację:

 • Oprócz planu kursu, sponsor musi załączyć dokładny opis miejsca, gdzie trening będzie się odbywał z podaniem informacji o innych pracownikach i personelu i jak osoba na treningu zostanie włączona do normalnych zadań organizacji (szpitala, centrum opieki, hospicjum, etc.);
 • Dodatkowo, musisz wykazać, że masz wykształcenie w dziedzinie opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi odpowiadające Bachelor’s Degree, lub że zbliżasz się dokońca studiów o takim profilu, albo że masz doświadczenie w tym zawodzie.

Kto może sponsorować na wizę H3


 • Sponsorem może być przedsiębiorstwo, uczelnia lub indywidualny pracodawca, pod warunkiem, że oferuje kompleksowy program treningowy nie przekraczający 24 miesięcy (18 w przypadku treningu w opiece nad dziećmi niepełnosprawnymi) nieosiągalny w kraju pochodzenia aplikanta, i pod warunkiem, że nie jest to trening w zawodzie medycznym;
 • Sponsor musi przedstawić kompleksowy program treningu: ilość godzin w klasie, ilość godzin treningu zawodowego (hands-on training);
 • Oferowane wynagrodzenie w przypadku płatnego treningu jest równe lub przewyższa stawki minimalne;
 • Szczegółowe wyjaśnienie dlaczego cudzozienmiec potrzebuje treningu;
 • W przypadku treningu związanego z opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi, dokumentacja przedstawiająca szczegóły szkolenia i – jeśli trening wiąże się bezpośrednio z opieką – że kontakt z dziećmi niepełnosprawnymi w USA jest ograniczony i jest nieodłączną częścią treningu.
 • Jeżeli częścią treningu jest również praca (hands-on experience), stawka płac musi być co najmniej taka sama lub przewyższać stawki oferowane pracownikom amerykańskim, zgodnie z zaleceniami Departamentu Pracy (Prevailing Wage).

Proces


Wiza H3 jest ważna tyle ile trwa trening, nie dłużej jednak niż 24 miesiące (lub 18 jeśli jest to kurs lub trening w dziedzinie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi fizycznie lub umysłowo). Cudzoziemiec nie może otrzymać H3 bez zatwierdzonej wcześniej przez Urząd Imigracyjny petycji pracowniczej (formularz I-129, Petition for a Non-Immigrant Worker), ale H3 nie wymaga certyfikatu pracowniczego z Departamentu Pracy tak jak inne wizy pracownicze. H3 nie podlega kwotom wizowym ustalanym każdego roku przez Kongres, ale w kategorii „special education” (opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi) przyznawanych jest tylko 50 wiz rocznie.
Dokumentacja sponsora przedstawiona powyżej musi być załączona do petycji (kopie muszą być również załączone do podania o wizę w ambasadzie). I-129 może być składana w procesie przyspieszonym (express processing).
Zatwierdzona przez Urząd Imigracyjny petycja pozwala osobom przebywającym w USA na podjęcie kursu lub treningu u sponsora od razu - petycja taka oznacza de facto zmianę statusu. Osoby poza USA muszą złożyć wszystkie wymagane dokumenty wraz z kopią petycji w konsulacie lub w ambasadzie.


Dokumentacja


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Kopia zatwierdzenia petycji, Powiadomienie, formularz I-797, Notice of Action;
 • Dokumentacja dotyczące wykształcenia, doświadczenia lub specjalistycznego treningu albo ukończonych kursów;
 • List od przyszłego pracodawcy w USA przedstawiający szczegółowo cały plan kursu z rozbiciem na tygodnie i godziny (kopia dokumentacji załączonej przez sponsora do petycji);
 • Kontrakt określający warunki i zobowiązania psponsora;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej.


Podsumowanie


H3 pozwala na odbycie specjalistycznego kursu zawodowego w kilku kluczowych dziedzinach, za wyjątkiem kursów medycznych.
Analiza przedstawionych grup zawodowych wskazuje, że do H3 kwalifikują w zasadzie wszyscy: bankowcy i specjaliści od pożyczek (finanse), pracownicy rolni (rolnictwo), mechanicy i inżynierowie (przemysł), itd. Głównym wymogiem tej wizy jest jednak niedostępność jakiegoś konkretnego rodzaju treningu w kraju pochodzenia cudzoziemca.


Web Analytics