O2 Personel osób na wizie O1 map1 map2 map5

Monday, Jul 15th

Wizy | Tymczasowo | Wizy pracownicze | O2 Personel osób na O1

O2 Personel osób na wizie O1


Wizę O2 otrzymują członkowie personelu osób o szczególnych (extraordinary - niezwykłych) zdolnościach i osiągnięciach w sporcie (wiza O1-A) albo w filmie lub produkcjach telewizyjnych (wiza O1-B), które uzyskały już wizę lub status O1 (o O2 można się starać równoczśnie z osobą starającą się o wizę O1). Pracownicy muszą być „integralną częścią” projektu realizowanego przez osobę na O1-A (trenerzy, cut-men bokserów, itd.), albo niezbędne („essential”) w produkcji realizowanej przez osoby na wizie O1-B (ważny personel aktora, make-up artists, fryzjerzy, operatorzy światła albo dźwięku, itd.).


Kamerzysta Zdjęcie: Jon Gosier


Członkowie personelu nie są zatrudniani bezpośrednio przez osobę na O1 (jak np. w przypadku służby dyplomatów - A3) i nie są jego lub jej pracownikami, ale są zatrudniani przez tą samą organizację, która zatrudnia głównego sponsorowanego na O1 - nawet jeśli osoby takie są faktycznie pracownikami sportowca lub aktora.

Podanie o wizę O2 wymaga osobistego interview w konsulacie lub w ambasadzie USA oraz udokumentowania, że pracodawca uzyskał wizę lub status O1 (na interview będzie potrzebna kopia formularza I-94 pracodawcy, dowodu przekroczenia granicy na odpowiednim statusie, jeśli jest on już w USA). O2 nie może zostać wydana niezależnie, jest to wiza pochodna i warunkiem jej uzyskania jest wcześniejsze uzyskanie statusu lub wizy przez główną osobę sponsorowaną. Okres pobytu w USA jest również ściśle związany z ważnością statusu osoby na O1. Wiza jest wydawana na taki sam okres (na okres trwania kontraktu lub projektu, jednorazowo do 3 lat z możliwością przedłużania co rok).

Proces wizowy wymaga zatwierdzenia wcześniej petycji pracowniczej (formularz I-129, Petition for a Nonimmigrant Work) oraz gwarancji, że osoba pracująca razem z osobą na wizie O1 jako część zespołu lub pracownik nieodzowny do zrealizaowania projektu w USA, będzie otrzymywać wynagrodzenie zgodne ze standardami amerykańskimi (używa się stawek wynagrodzeń Departamentu Pracy dla danej lokalizacji w USA), oraz przedłożenia kontraktu pracowniczego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Cała dokumentacja musi być po angielsku.


Kto może uzyskać wizę O2


 • Osoby zatrudnione przez organizację zatrudniającą również, i w tym samym czasie, główną osobę sponsorowaną;
 • Pracownik musi być fachowcem o nieprzeciętnych zdolnościach i umiejętnościach, nie do zastąpienia przez pracowników amerykańskich;
 • Musi być „integralną częścią” zespołu, członkiem personelu, którego nie da się zamienić na kogoś innego, lub musi należeć do bezpośredniej obsługi sportowca, artysty lub aktora;
 • Do O2 mogą się zakwalifikować tylko członkowie personelu w kategoriach sztuki filmowej i telewizyjnej oraz sportu. Wiza O2 nie jest przyznawana osobom towarzyszącym w kategoriach nauki, sztuki, edukacji i biznesu.

Tak samo jak w przypadku prawie wszystkich innych wiz tymczasowych, jednym z podstawowych wymogów jest wykazanie mocnych związków z krajem, czyli przedstawienie wszystkiego tego co pozwoli konsulowi uwierzyć, że nie staniesz się nielegalnym imigrantem ani nie zostaniesz w USA poza ważność wizy.


Wymagania


Osoba ubiegająca się o wizę O2 musi być zatrudniona przez tą samą organizację, która również zatrudnia główną osobę sponsorowaną. Musi też mieć ważny kontrakt pracowniczy, oraz musi odbyć spotkanie z konsulem zanim wiza może być wydana. Wiza lub status wymagają zatwierdzonej petycji pracowniczej.


Proces


Prawie wszystkie wizy tymczasowe i imigracyjne wymagają interview w konsulacie lub w ambasadzie USA i dotyczy to również wizy O2. Pozostałe wymagania są podobne jak w przypadku wszystkich innych wiz tymczasowych. Podania o wizy O2 są najczęściej składane przez agencje, uniwersytety, organizacje międzyanrodowe lub amerykańskie, muzea albo przez agencje naukowe lub studia filmowe. Rzadko zdarzają się odmowy jeśli pracownik spełnia wymagania wizy O2.


Dokumentacja sponsora


 • Petycja pracownicza, formularz I-129, Petition for a Nonimmigrant Worker;
 • Pisemna opinia wydana przez organizację ekspertów działającą w dziedzinie, w której osoba ma być sponsorowana, lub przez eksperta upoważnionego do wydawania takich opinii (może to być również opinia wydana przez związki zawodowe);
 • Kopia kontraktu określającego warunki zatrudnienia, wysokość zarobków, itd.;
 • Szczegółowa dokumentacja określająca plan pobytu, opis prac lub projektów do zrealizowania, czas trwania zajęć lub prac, szczególowe wyjaśnienie dlaczego osoba sponsorowana jest niezbędna, lub dlaczego jest niezastąpionym członkiem grupy lub zespołu;
 • Dokumentacja przedstawiająca wyższe niż przeciętne umiejętności, zdolności lub osiągnięcia w dziedzinie, w jakiej osoba jest sponsorowana, wraz z wyjaśnieniem dlaczego jest ona niezbędna osobie na O1 do zrealizaowania projektu (make-up artist o wyjątkowych umiejętnościach, specjalista od zdjęć lub oświetlenia wyróżniony wcześniej lub przynajmniej zauważony w środowiskach filmowych, trudny do zastąpienia lekarz lub cut-man znanego boksera, trener reprezentacji piłkarskiej albo osoba, której nieobecność może negatywnie wpłynąć na rezultat pobytu).
 • Opłata za petycję.

Dokumentacja pracownika


 • Formularz DS-160 - Aplikacja o Wizę Nieimigracyjną;
 • Kontrakt pomiędzy pracodawcą i pracownikiem określający obowiązki pracownika i zobowiązania pracodawcy, zgodny z przepisami USA;
 • Pismo od pracodawcy gwarantujące zarobki nie niższe niż zarobki pracownika amerykańskiego na podobnym stanowisku (na podstawie danych Departamentu Pracy), oraz ubezpieczenie medyczne;
 • Przyrzeczenie pracownika, że nie podejmie żadnego innego zatrudnienia;
 • Pisemna gwarancja pracodawcy, że nie będzie bezprawnie przetrzymywał paszportu pracownika podczas jego zatrudnienia ani w żaden sposób ograniczał jego swobód;
 • Potwierdzenie podpisane przez pracodawcę i pracownika stwierdzające, że obie strony rozumieją, że pracownik nie będzie zobowiązany do pozostawania w miejscu pracy w godzinach wolnych od pracy;
 • Pracodawca musi się zobowiązać do pokrycia kosztów przejazdu do USA i do miejsca zatrudnienia pracownika, oraz do kosztów jego ewentualnego powrotu do kraju w przypadku wczesnego zerwania kontraktu lub zakończenia pracy przed terminem bez względu na powód;
 • Kopie dokumentacji przedłożonej przez sponsora Urzędowi Imigracyjnemu wraz z petycją pracowniczą;
 • Paszport ważny co najmniej 6 miesięcy poza planowaną datę powrotu z USA;
 • Zdjęcie bez nakrycia głowy (chyba że jesteś takiego wyznania, które wymaga nakrycia) na jasnym tle, z przodu, przesyłane elektronicznie razem z formularzem DS-160;
 • Opłata wizowa.

Uwaga: konsul może zawsze zażądać dodatkowej dokumentacji, podobnie jak w przypadku każdej innej wizy nieimigracyjnej czy imigracyjnej. Musisz pamiętać, że wyjeżdżając na kontrakt ze sportowcem, klubem piłkarskim albo z grupą realizującą film amerykańskiej produkcji, nie jesteś pracownikiem aktora, sportowca czy klubu, ale zostajesz na określony czas zatrudniony przez amerykańskie studio filmowe, klub sportowy albo promotora, który wypłaca ci pensję.


Podsumowanie


Wiza O2 jest wizą przeznaczoną dla pracowników, członków grupy, zespołu albo drużyny sportowej, bez których występ, film lub produkcja telewizyjna nie mogą być zrealizowane. Nie mogą to być osoby przeciętne, które można znaleźć wszędzie bez większego problemu. Muszą się legitymować dorobkiem i osiągnięciami często wcale nie mniejszego kalibru niż talenty i umiejętności głównej osoby sponsorowanej na O1, tyle że w trochę innym wymiarze. Sukces aktora zależy bardzo często od scenarzysty, reżysera, specjalisty od budowy dekoracji filmowych, kamerzysty - albo od anonimowej fryzjerki, która dba o kolor włosów i fryzurę. Podobnie - pas mistrzowski w międzynarodowej klasie bokserskiej zależy nie tylko od samego boksera, ale często - w równym stopniu - od trenerów, ludzi odpowiedzialnych za przygotowanie zawodnika (często trwa to wiele miesięcy albo nawet lat), sędziów ringowych, lekarzy czuwających nad jego zdrowiem i bezpieczeństwem - ogólnie - od całej, często licznej, grupy ludzi pracujących wspólnie na sukces zawodnika.


Web Analytics